Informujemy, że Fundacja Strefa Innowacji realizuje projekt językowy „Z językami po sukces”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i osobistych, a także wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością wzroku.

Zapraszamy do semestru letniego:

Dla kogo?

 • dla osób w wieku 18 – 60 lat z niepełnosprawnością wzroku (posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny) 
 • zamieszkujących teren całej Polski
 • posługujących się komputerem w stopniu podstawowym i posiadających sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu .

Działania projektowe będą odbywać się zdalnie.

Co oferujemy

 • Kurs języka obcego (do wyboru) angielski, niemiecki, hiszpański.  
 • Szkolenie informatyczne: wstępne szkolenie z programu Zoom i dysku Google oraz platformy e-learningowej (w przypadku języka angielskiego) i innych aplikacji wspomagających. 
 • Wsparcie informatyczne podczas trwania projektu.
 • Cztery formy wsparcia (do wyboru) warsztaty rozwojowe, moderowana grupa wsparcia, coaching indywidualny, konsultacje z psychologiem. 

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/forms/d/1bMmcw451OVFR_vUJDNvoq5Mt6ZNDWpZJ7u72cDzJVyU/edit

Tu więcej informacji:

https://strefai.org.pl/z-jezykami-po-sukces/

Projekt „Z językami po sukces” uzyskał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja Strefa Innowacji od lat wspiera osoby z niepełnosprawnością poprzez ułatwianie im dostępu do edukacji. Zapraszamy z korzystania ze Strefy Dostępnego E-learningu. Specjaliści z Fundacji w porozumieniu z osobami niewidomymi i przy okazji realizacji projektu ,,Lektorzy Sprawni Online’’ stworzyli dostępną dla wszystkich bazę materiałów dydaktycznych na platformie Moodle. Znajdą tam Państwo autorskie kursy do nauki języka angielskiego na poziomach A2-B2. Lektorzy Fundacji zadbali o angażujące i różnorodne ćwiczenia oraz aktualną tematykę. Platforma jest ogólnodostępna, wystarczy się zarejestrować na stronie https://www.kursy.strefai.org.pl/

Obecnie trwa realizacja projektu ,,Promocja Dostępnego E-learningu’’, którego celem jest upowszechnienie wspomnianej strony. Stworzono filmy instruktażowe ułatwiające, zwłaszcza osobom niewidomym korzystającym z czytników ekranu, poruszanie się po platformie oraz filmy promocyjne, w których lektorzy języka angielskiego dzielą się swoim doświadczeniem prowadzenia kursów

Dostępny podręcznik umożliwia wszystkim, w tym osobom z niepełnosprawnościami wzroku:

 • Łatwy dostęp do treści edukacyjnych z języka angielskiego,
 • Dostęp do szeregu funkcji umożliwiających personalizację do indywidualnych potrzeb,
 • Przekroczenie barier edukacyjnych,
 • Cieszenie się nauką w sposób wcześniej niemożliwy,
 • Strona jest dostosowana do czytników ekranu takich jak NVDA.

Do korzystania z ww. platformy zapraszamy nauczycieli, uczniów (także z dysfunkcją wzroku) oraz wszystkie osoby zainteresowane nauką języka angielskiego i nowymi technologiami.

Link do platformy:

https://www.kursy.strefai.org.pl/

Poradniki:

https://platforma.strefai.org.pl/poradniki/

Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Lanua Investments Poland Sp. z o.o. realizuje „Włącz się do życia, czyli integrowanie poprzez działanie” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 11 Oś priorytetowa Włączenie społeczne; Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Miejsce realizacji projektu: obszar województwa lubelskiego

Okres realizacji Projektu: 01.02.2023-31.12.2023

 

CELEM PROJEKTU JEST: Przywrócenie zdolności 40 mieszkańców województwa lubelskiego (51% kobiet), bez zatrudnienia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, do udziału w życiu społeczno-zawodowym, poprzez włączenie społeczne i poprawę ich zdolności do zatrudnienia w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy w okresie 01.02.2023 – 31.12.2023 r.

Grupę docelową stanowi 40 osób (w tym 51% kobiet), spełniających łącznie następujące kryteria kwalifikujące:

 1. wiek 18 lat i więcej,
 2. zamieszkanie zgodnie z KC na terenie woj. lubelskiego,
 3. status osoby bezrobotnej wymagającej w pierwszej kolejności usług społecznych lub status osoby biernej zawodowo;
 4. status osoby wykluczonej (w tym dotkniętej ubóstwem) lub osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na status osoby z niepełnosprawnością
 5. status osoby z niepełnosprawnością.

Projekt na każdym jego etapie realizowany będzie z poszanowaniem zasady równości szans i płci oraz niedyskryminacji, w tym w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany jest w poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia, jednakże dokładny ich zakres zostanie indywidualnie dostosowany do potrzeb Uczestnika i Uczestniczki, a poniższy zakres nie jest listą zamkniętą i może zostać rozszerzony o inne formy pomocy, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb i założeń określonych w IŚR Uczestników i Uczestniczek:

1)           opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

2)           indywidualne poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych

3)           trening kompetencji i umiejętności społecznych

4)           pośrednictwo pracy

5)           szkolenia zawodowe

6)           staż zawodowy (w tym możliwość skorzystania ze wsparcia trenera pracy)

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu:  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.kontraktor.biz.pl

tel. 606 383 089

 


 

1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadza nowe rozwiązania w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Świadczenie wspierające jest nowym instrumentem wsparcia, o które mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia.

Jest to rozwiązanie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, tak aby dorosła już osoba z niepełnosprawnością mogła decydować jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie. 

Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochody (brak kryterium dochodowego), a także niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 do 100 punktów. Wniosek o wydanie takiej decyzji należy złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (wojewoda) począwszy od 1 stycznia 2024 r. 

Druki dotyczące wydania decyzji ustalającej poziom wsparcia dla osób zainteresowanych świadczeniem wspierającym (kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem oraz wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia) można pobrać:

- ze strony PCPR w Rykach: dokumenty do pobrania - deklaracje i wnioski

- oraz w Powiatowym Zespole ds Orzekania o Niepełnosprawności w Rykach ul. Żytnia 23 (budynek Szpitala Powiatowego)

Wniosek wraz z kwestionariuszem i kserem orzeczenia można przesyłać po 1 stycznia 2024r. do:

Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin tel. 81 740-66-50

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od poziomu potrzeby wsparcia, czyli liczby przyznanych punktów i jest powiązana z wysokością renty socjalnej. 

Kwota świadczenia wynosi od 40% renty socjalnej (w przypadku ustalenia poziomu potrzeby wsparcia między 70 a 74 punktów) aż do 220% renty socjalnej (ustalenie poziomu potrzeby wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów).
Wraz z coroczną waloryzacją renty socjalnej, corocznej waloryzacji będzie podlegała także wysokość świadczenia wspierającego.

Harmonogram wprowadzenia świadczenia wspierającego:

 • I etap – od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pkt
 • II etap – od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 pkt
 • III – ostatni etap – od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70  do 77 pkt.

Powyższy harmonogram nie dotyczy osób z niepełnosprawnościami, na które ich opiekunowie co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach – w przypadku takich osób z niepełnosprawnościami uzyskanie przez nie co najmniej 70 pkt w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, już od 1 stycznia 2024 r. będzie uprawniać do otrzymania świadczenia wspierającego.

Dodatkowo, za osobę pobierającą świadczenie wspierające, jak i za jej opiekuna, który nie  podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, ZUS  będzie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne, od podstawy wysokości pobieranego świadczenia wspierającego.  Ponadto,  za opiekuna niepozostającego w zatrudnieniu, który wspólnie zamieszkuje i gospodaruje z osobą pobierającą świadczenie wspierające, ZUS będzie opłacał również składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przez okres sprawowania opieki.

Jak złożyć wniosek?

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wspierające, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia od 1 stycznia 2024 r. zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą jednego z trzech kanałów wnioskowania:
•    Platformę PUE ZUS
•    Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
•    Bankowość elektroniczną.

 

Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik zaprasza do udziału w projekcie "Kurs na samodzielność 2023".

Projekt Kurs na samodzielność 2023, dofinansowany ze środków PFRON, ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Przeznaczony jest dla osób dorosłych z całej Polski z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wzroku.

W kolejnej edycji projektu oferujemy następujące szkolenia:

 1. Szkoła letnia (szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej)
 2. Szkoła jesienna (szkolenie tematyczne z zakresu rehabilitacji średniozaawansowanej)
 3. Szkoła zimowa (szkolenie tematyczne z zakresu rehabilitacji średniozaawansowanej)
 4. Szkolenie w miejscu zamieszkania

Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem: https://fundacjavismaior.pl/?p=3263

Pod wskazanym adresem www można również pobrać ankiety rekrutacyjne na wszelkiego rodzaju szkolenia.

Fundacja Vis Maior
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa
tel: (22) 370 28 75 | www: fundacjavismaior.pl
NIP: 525 22 535 42