Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach – organizator rodzinnej pieczy zastępczej uprzejmie informuje, że prowadzi nabór na szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe programem PRIDE – RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA zatwierdzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z obowiązującymi zasadami, prowadzonym przez Trenerów ww. programu.

Planowany termin szkolenia – II Kwartał 2023r.

Ilość godzin 55 teoretyczna/ćwiczeniowa + 10 godzin praktyk.

Szkolenie jest bezpłatne dla kandydatów z terenu powiatu ryckiego.

Po odbyciu szkolenia uzyskują Państwo:

świadectwo odbytego szkolenia oraz na Państwa wniosek i pozytywne zakwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uzyskanie wstępnej kwalifikacji przeprowadzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (zgodnie z art. 43 ustawy z dn. 9 czerwca 2009r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U z 2022r. poz. 447 z późn. zm).

Informację dot. wstępnej kwalifikacji oraz przebiegu szkolenia mogą Państwo otrzymać drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), telefonicznie pod nr telefonu: 81/865-47-06– Agnieszka Stoń lub bezpośrednio w tut. Centrum. 

Zainteresowanych Państwa zapraszamy do udziału w szkoleniu

 

Rodzina zastępcza - co to jest?

Informujemy, że od 1 lipca 2021r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start” zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021r. poz. 1092).

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych następują odpowiednio na wniosek rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

W celu uzyskania świadczenia dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej ww. osoby zobowiązane są dołączyć do wniosku o świadczenie dobry start, zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej wraz z datą umieszczenia, wydane odpowiednio przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, powiatowe centrum pomocy rodzinie albo podmiot, o którym mowa w art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek i załączniki do wniosku składane są wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

1) profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS

2) systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

3) systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny  Emp@tia

Osobie składającej wniosek i załączniki do wniosku, która nie posiada profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, profil ten zakłada ZUS.

W celu ułatwienia składania wniosku ZUS przygotował instrukcje jak należy złożyć wniosek o świadczenie dobry start, które dostępne są na stronie internetowej ZUS pod linkiem https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

Informujemy, że od 1 lipca 2021r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021r. poz. 1092).

Program „Dobry start” przysługuje:

1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym (także na osoby pełnoletnie przebywające w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo--terapeutycznych .

2) osobom uczącym się – dot. również osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje  raz w roku w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, do ukończenia przez dziecko lub osobę usamodzielnianą 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w:

szkole podstawowej,

szkole ponadpodstawowej

klasach dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej

w szkole artystycznej w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Co się zmienia?

Szanowni Państwo

W związku z planowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach przystąpieniem do II edycji konkursu organizowanego przez Fundację EY pt. „Dzień rodzicielstwa zastępczego – kampania społeczna”, gdzie głównym celem konkursu jest organizacja kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego, zwracamy się z prośbą o odpowiedź na cztery krótkie pytania zawarte w ankiecie stanowiącej załącznik.

Odpowiedzi prosimy odesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście wrzucając do skrzynki umieszczonej przed drzewami siedziby PCPR w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10 A w terminie do dnia 16 kwietnia b.r.

Powyższa ankieta jest anonimowa i dobrowolna.

Druk ankiety - pobierz

Drodzy Państwo – Wasza pomoc, polegająca na wypełnieniu ankiety daje nam większe szanse na zakwalifikowanie do konkursu i pozyskanie środków na kampanię społeczną.

 

Z góry dziękujemy za udział w ankiecie.

 

Teresa Flak

Dyrektor PCPR w Rykach