Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach:

Teresa Flak               - Dyrektor - tel. 81 865 48 52 - Pokój nr 12        
 
Marlena Grabowska     - Główny księgowy - tel. 81 865 48 52 - Pokój nr 14

Anna Bryzek              - Starszy specjalista pracy socjalnej - tel. 81 865 47 06 - Pokój nr 15

Magdalena Wójcicka    - Starszy inspektor - tel. 81 865 47 06 - Pokój nr 11

Dorota Lipiec             - Starszy specjalista pracy socjalnej - tel. 81 865 47 06 - Pokój nr 11

Piotr Trzciński             - Informatyk - tel. 81 865 48 52 - Pokój nr 16

Agnieszka Kapusta      - Starszy specjalista pracy socjalnej - tel. 81 865 48 52 - Pokój nr 14

Katarzyna Paczek        - Starszy inspektor - tel. 81 865 48 52 - Pokój nr 14

Beata Wąsik-Prządka    - Starszy referent - tel. 81 865 48 52 - Pokój nr 16
                                                                                                      
Szymon Wojtachnio    - Psycholog - tel. 81 865 48 52 - Pokój nr 17

                                                 tel. kom.  579 471 058 

Katarzyna Kacpura      - Pedagog - tel. 81 865 48 52 - Pokój nr 17

                                tel. kom. 579 471 058  

Agnieszka Stoń          - Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - tel. 81 865 47 06 - Pokój nr 15,

Sylwia Woźniak          -  Starszy  koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - tel. 81 865 47 06 - Pokój nr 15,

 

POKÓJ NR 11

 1. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.
 2. Sprawy z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 3. Dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.
 4. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.
 5. Warsztaty Terapii Zajęciowej
 6. Program Aktywny samorząd

POKÓJ NR 12

Teresa Flak - Dyrektor PCPR

POKÓJ NR 14

 1. Księgowość.
 2. Kadry
 3. Sekcja świadczeń.

POKÓJ NR 15

 1. Wsparcie i pomoc rodzinom zastępczym.
 2. Wsparcie i pomoc osobom usamodzielnianym opuszczającymi rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze, resocjalizacyjne oraz zakłady dla nieletnich.
 3. Kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo - wychowawczych.
 4. Alimentacja na rzecz dzieci w pieczy zastępczej.
 5. Integracja cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
 6. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

POKÓJ NR 16

 1. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
 2. Sprawy dotyczące kierowania i ustalania odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej  w Leopoldowie i Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie
 3. Świadczenia dla rodzin zastępczych

POKÓJ NR 17

 1. Poradnictwo psychologiczne, rodzinne oraz socjalne.
 2. Pomoc psychologiczna i prawna ofiarom przemocy,
 3. Pomoc rodzinom w których narastają konflikty i problemy,
 4. Informacje o instytucjach mogących pomóc osobom w różnych sytuacjach losowych.