Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach:

Teresa Flak Dyrektor     Pokój nr 2, tel. 81 865 48 52

Marlena Grabowska Główny księgowy     Pokój nr 4, tel. 81 865 48 52

Anna Bryzek     Specjalista pracy socjalnej     Pokój nr 5, tel. 81 865 47 06

Magdalena Wójcicka     Starszy inspektor     Pokój nr 1, tel. 81 865 47 06

Dorota Lipiec     St. pracownik socjalny     Pokój nr 1, tel. 81 865 47 06

Piotr Trzciński     Informatyk     Pokój nr 6, tel. 81 865 48 52

Agnieszka Kapusta     St. pracownik socjalny     Pokój nr 4, tel. 81 865 48 52

Katarzyna Paczek     Inspektor     Pokój nr 4, tel. 81 865 48 52

Beata Wąsik-Prządka Referent     Pokój nr 6, tel. 81 865 48 52

Szymon Wojtachnio     Psycholog     Pokój nr 7, tel. 81 865 48 52

Agnieszka Stoń     Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej     Pokój nr 5, tel. 81 865 47 06

Sylwia Pryjomska     Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej     Pokój nr 5, tel. 81 865 47 06

 

POKÓJ NR 1

 1. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.
 2. Sprawy z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 3. Dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.
 4. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.

POKÓJ NR 2

Teresa Flak - Dyrektor PCPR

POKÓJ NR 4

 1. Księgowość.
 2. Sekcja świadczeń.
 3. Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

POKÓJ NR 5

 1. Opieka nad rodzinami zastępczymi.
 2. Opieka nad osobami usamodzielnionymi opuszczającymi rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze, resocjalizacyjne oraz zakłady dla nieletnich.
 3. Kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo - wychowawczych.
 4. Integracja cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

POKÓJ NR 6

 1. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
 2. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

POKÓJ NR 7

 1. Poradnictwo rodzinne oraz socjalne.
 2. Pomoc psychologiczna i prawna ofiarom przemocy,
 3. Pomoc rodzinom w których narastają konflikty i problemy,
 4. Informacje o instytucjach mogących pomóc osobom w różnych sytuacjach losowych.