Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach od dnia 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje rodzinom zastępczym oraz osobom usamodzielnianym raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, do ukończenia przez dziecko lub osobę usamodzielnianą 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w:

- szkole podstawowej,

- dotychczasowym gimnazjum,

- szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,

- w szkole artystycznej w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

- a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

 

Wniosek -  pobierz

Druki wniosków dostępne są również w siedzibie PCPR w Rykach

 

Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

 

Informujemy, że przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej lub może być odebrana przez wnioskodawcę w siedzibie PCPR.