Zarządzeniem Nr 1/2016 z dnia 8 stycznia 2016r. Starosta Rycki powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Na podstawie art. 44b ust. 1, w związku z art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt. Dz. U. z 2011 roku, Nr 127, poz. 721 z pón. zm.) oraz  9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 62, poz. 560)

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ryckim

Lp.

Imię i nazwisko

 

1.

Monika Kośmińska

 

2.

Barbara Karst

 

3.

Bożena Wasilewska

 

4.

Agnieszka Cybula

 

5.

Andrzej Lewczyk

 

 

Do zakresu działań Rady należy:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

    a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

   b) realizacji praw osób niepełnosprawnych

2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Ocena realizacji programów.

4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 


 
W dniu 14 listopada 2011 roku Starosta Rycki powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych
 
Na podstawie art. 44b ust. 1, w związku z art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich obchodów i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 62, poz. 560)

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ryckim

 
 
Lp. Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1. Bozena Wasilewska Przewodnicząca
2. Jadwiga Polak Członek
3. Anita Gazda Członek
4. Magdalena Trych Członek
5. Paweł Jaraszek Członek
 

Plan pracy Powiatowej Społecznej Rady d/s. Osób Niepełnosprawnych w Rykach na rok 2011
  1. Spotkanie Rady z władzami samorządów gminnych i powiatu oraz ich jednostek w celu obustronnej wymiany informacji o planownych przedsięwzięciach na rzecz osób niepełnosprawnych.
  2. Opiniowanie podziału środków finansowych z PFRON przypadających według algorytmu w 2011 roku dla powiatu ryckiego.
  3. Opiniowanie na bieżąco wniosków i zadań objętych zakresem i kompetencjami Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
  4. Zajmowanie stanowiska w sprawach uzyskiwania pomocy przez osoby niepełnosprawne, ubiegające się o wsparcie finansowe innych instytucji.
  5. Współpraca z policją i służbami odpowiedzialnymi za osiedla mieszkaniowe w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości bezpiecznego parkowania pojazdów.
  6. Diagnoza potrzeb wprowadzenia osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez współpracę z urzędami pracy i kierownictwem WTZ.
  7. Praca w grupie wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, prowadzonej przez Stowarzyszenie IGNIS.
  8. Wspieranie Ośrodków Pomocy Społecznej w celu rozszerzania i poprawy jakości świadczenia Specjalistycznych Usług Opiekuńczych.
  9. Interwencja w sprawach osób niepełnosprawnych.