W preambule Konwencji o Prawach Dziecka zaznaczono, że dziecko do pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychować się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Rodzina jest niewątpliwie naturalnym i podstawowym środowiskiem wychowania i funkcjonowania dziecka, jest wartością bezcenną. Rodzina powinna opierać się na zasadach gwarantujących ciepłą atmosferę miłości i przyjaźni. Każda rodzina wskutek narastających problemów związanych z życiem (wielodzietność, ubóstwo, bezrobocie itp.) może w pewnym momencie potrzebować wsparcia i pomocy. Na taką pomoc powinna zawsze liczyć ze strony instytucji i placówek, które zakresem swojej działalności nastawione są na wspomaganie rodziny. Nie zawsze jednak taka pomoc jest dostępna, bądź też nie każda rodzina zgadza się na ingerowanie osób postronnych w swoje życie. Doprowadza to do sytuacji, w której osobami szczególnie poszkodowanymi bywają dzieci. Obowiązek wspierania rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, gdy  rodzice nie mogą zapewnić dziecku prawidłowej opieki, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego poprzez m. in. organizację rodzinnej pieczy zastępczej. Aby móc skutecznie pomagać rodzinom przeżywającym trudności w opiece i wychowaniu dzieci oraz skutecznie ochraniać te dzieci, potrzebna jest współpraca wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami, które tworzą system pieczy zastępczej. W tym celu należy stworzyć 3-letni powiatowy program dotyczący rozwoju pieczy zastępczej.

Art. 180 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje powiat do opracowania i realizacji 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.

Uchwałą Nr VII/23/15 Rady Powiatu w Rykach z dnia 19 stycznia 2015 r. przyjęto 3-Letni Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ryckim na lata 2015-2017, który był opracowany  i  realizowany  przez  Organizatora  Rodzinnej  Pieczy Zastępczej.  W związku z zakończonym okresem realizacji Programu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach – Organizator rodzinnej pieczy zastępczej, opracowało nowy dokument na lata 2018-2020, który kontynuuje realizację celów określonych we wspomnianym wyżej Programie.

Program ten powstał w oparciu o diagnozę środowiska i jest zgodny z kierunkami polityki prorodzinnej państwa oraz powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych.

 

Załącznik do Uchwały Nr CLXXXI/779/18  Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 24 stycznia 2018r. tutaj