Drukuj

Dom Pomocy Społecznej w Leopoldowie jest domem dla 55 osób: kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcy to ludzie leżący lub poruszający się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy kul, lasek i balkoników jak również osoby w miarę sprawne ruchowo poruszające się samodzielnie.

Wszyscy podopieczni DPS to ludzie wymagający stałej opieki lekarskiej ze względu na utrzymujące się różne schorzenia somatyczne (od stanów powylewowych, chorób zwyrodnieniowych, poprzez porażenia, cukrzycę, zespół o tępienny aż po chorobę Alzheimera).

Wszyscy objęci są stałą opieką lekarza rodzinnego i specjalistów. Opiekę nad mieszkańcami sprawuje wykwalifikowany personel merytoryczny.

Budynek DPS nie posiada barier architektonicznych.

Zapraszamy do odwiedzenia Domu Pomocy Społecznej im. s. Heleny Drozdowskiej w Leopoldowie (dawniej w Rososzy).

Dom przeznaczony jest dla ludzi, którzy z racji wieku, bądź chorób nie mogą sami zaspokoić swoich potrzeb. Nasz Dom może stać się dla nich ich własnym domem, a personel w nim pracujący ich rodziną.

Dom jest położony w ładnej i spokojnej okolicy. Mieszkańcy mogą tu mile spędzać czas. W domu są pokoje dostosowane do potrzeb każdego mieszkańca. Jest też ładnie urządzona świetlica, w której Pensjonariusze mogą wspólnie oglądać telewizję, grać w domino, w szachy lub po prostu powspominać.

Poświęcenie i zaangażowanie osób pracujących w tym Domu sprawia, że Pensjonariusze czują się w nim bardzo dobrze.

Zapraszamy na pobyt krótkoterminowy oraz na pobyt stały.

Aktualnie Dom Pomocy Społecznej w Leopoldowie posiada wolne miejsca.

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej można otrzymać od Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, która z uwagi na wiek lub choroby i niepełnosprawność, nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej powinna złożyć pisemny wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza u tej osoby wywiad środowiskowy (rodzinny) oraz ustala jej dochód na podstawie decyzji organu emerytalno-rentowego, decyzji o przyznaniu zasiłku stałego, renty socjalnej lub innych źródeł dochodu.

Skierowanie do domu pomocy społecznej następuje w drodze postępowania administracyjnego zakończonego decyzją, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odowławczego w Lublinie.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla osoby ubiegającej się o skierowanie, w terminie do 30 dni od daty wpływu kompletu dokumentów do ośrodka pomocy społecznej.

Umieszczenie w domu pomocy społecznej

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, który na podstawie Zarządzenia Starosty Ryckiego nr 1/2014 z dnia 15 stycznia 2013 r. wynosi 2719,00 zł.

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  1. Mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu.
  2. Małżonek, dzieci, rodzice lub inne osoby - zgodnie z zawartą umową - w ten sposób, że:
    • kwota dochodu pozostająca po wniesieniu odpłatności nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. aktualnie 542,00 zł x 300% = 1626,00 zł,
    • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 456,00 zł x 300 % = 1368,00 zł
  3. Gmina, z której została skierowana do domu społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem umieszczenia w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonym przez mieszkańca i rodzinę.
Podstawa prawna:
Ustawa o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

 

 

Dom Pomocy Społecznej im. Siostry Heleny Drozdowskiej

 

 

 

Spotkanie kolędowe

 

Zabawa Karnawałowa

 

Zabawa Walentynkowa

 

Dzień Przyjaźni

 

 

 

 

 

 

 

 

Setne urodziny Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej

 

 

Osiemdziesiąte piąte urodziny Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej

 

Zajęcia kulinarne

 

Wycieczka do Kozłówki

 

Występy

 

KONTAKT:

Dom Pomocy Społecznej im. Siostry Heleny Drozdowskiej

Leopoldów, ul. Księdza Drozdowskiego nr 37

08 - 500 Ryki

tel. 81 865 06 23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.