Informujemy że od dnia 1 marca 2020r. trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na rok 2020.

Wioski należy składać elektronicznie w systemie SOW lub w wersji papierowej w PCPR w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10a w terminach:

Moduł I –  do 31.08.2020r.

Moduł II – do 31.03.2020r.(dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2019/2020)

                 do 10.10.2020r. (dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2020/2021

Wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku - pobierz

Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia zasad dot. realizacji przez PCPR w Rykach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – tutaj

Zasady dot. realizacji przez PCPR w Rykach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”- Moduł I i II  - tutaj

Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie określenia kryteriów oceny merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – tutaj

Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie określenia zasad dot. wysokości i sposobu rozliczania kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania: koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu – Obszar A Zadanie 2 lub Zadanie 3 oraz refundacji dojazdu wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON - Obszaru C Zadanie 1, Zadanie 3 lub Zdanie 4 - tutaj

 

MODUŁ I

Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dot. osób z dysfunkcją narządu ruchu)

Wniosek - pobierz

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,

- akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,

- dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R - zaświadczenie lekarskie (wydane przez specjalistę) potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu,

- gdy wnioskodawca nie jest właścicielem samochodu – kserokopia aktualnej umowy (np. umowy użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.) – w przypadku sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe)    

- oferta cenowa.

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dot. osób z dysfunkcją narządu ruchu)

Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dot. osób z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)

Wniosek – pobierz

Załączniki  do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną.

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- w przypadku Obszaru A 2 - gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R - zaświadczenie lekarskie (wydane przez specjalistę) potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu

- w przypadku Obszaru A3 – oświadczenie Wnioskodawcy dot. zapotrzebowania na usługi tłumacza migowego – pobierz

- oferta cenowa.

Wzór rozliczenia kosztów dojazdu związanych z odbywaniem kursu na prawo jazdy – jeżeli dotyczy - pobierz

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dot. osób z dysfunkcją narządu słuchu)

Wniosek – pobierz

Załączniki  do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- gdy przyczyna wydania orzeczenia jest inna niż dysfunkcja narządu słuchu (03-L) - zaświadczenie lekarskie (wydane przez specjalistę) – pobierz

- gdy wnioskodawca nie jest właścicielem samochodu – kserokopia aktualnej umowy (np. umowy użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.) – w przypadku sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe)    

- oferta cenowa.

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektrycznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dot. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub ze znacznym st. niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych)

Obszar B Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektrycznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dot. osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku)

Obszar B Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektrycznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dot. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy)

Wniosek – pobierz

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,

- akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka

- dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz 

B1w przypadku osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – zaświadczenie lekarskie (wydane przez specjalistę) – pobierz

B1w przypadku osoby z dysfunkcją narządu wzroku w wieku do 16 roku życia - pobierz

B1w przypadku osoby z dysfunkcją narządu wzroku w wieku powyżej 16 roku życia, gdy dysfunkcja narządu wzroku (04-O) nie jest przyczyna wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności   – zaświadczenie lekarskie (wydane przez specjalistę) – pobierz

B3w przypadku osoby z dysfunkcją narządu wzroku w wieku powyżej 16 roku życia, gdy dysfunkcja narządu wzroku (04-O) nie jest przyczyna wydania orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności   – zaświadczenie lekarskie (wydane przez specjalistę) – pobierz

B4w przypadku osoby z dysfunkcją narządu słuchu w wieku do 16 roku życia   – zaświadczenie lekarskie (wydane przez specjalistę) – pobierz

- oferta cenowa.

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek – pobierz

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,

- akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,

- dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną.

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- gdy Wnioskodawca nie ubiega się w tym samym roku o inną pomoc w ramach Obszaru B – zaświadczenie lekarskie – pobierz

- oferta szkolenia

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Wniosek – pobierz

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,

- akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,

- dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną.

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz 

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

Wniosek – pobierz

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,

- akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,

- dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz 

 - zaświadczenie lekarskie (wydane przez specjalistę) – pobierz

- dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,

 - potwierdzone przez NFZ zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny – jeżeli dotyczy

- zaświadczenie potwierdzające naukę lub zatrudnienie – jeżeli dotyczy

- Wzór rozliczenia refundacji kosztów dojazdu Wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON – jeżeli dotyczy - pobierz

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń  które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek – pobierz

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,

- akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,

- dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- oferta cenowa lub w przypadku refundacji faktura potwierdzająca zakup przedmiotu

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu

 

Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne  

Wniosek – pobierz

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- zaświadczenie lekarskie – pobierz

- dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania – pobierz wzór

- zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny – jeżeli dotyczy

 - Wzór rozliczenia refundacji kosztów dojazdu Wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON – jeżeli dotyczy - pobierz

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Wniosek – pobierz

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania – pobierz wzór

- Wzór rozliczenia refundacji kosztów dojazdu Wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON – jeżeli dotyczy - pobierz

Zarys koncepcji opiniowania przez eksperta PFRON (informacja) - pobierz

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Wniosek – pobierz

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,

- akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,

- dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- zaświadczenie lekarskie (wydane przez specjalistę) - pobierz

- oferta cenowa.

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek – pobierz

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- akt urodzenia dziecka,

- dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- dokument potwierdzający pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu, klubie dziecięcym, punkcie przedszkolnym, zespole wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole lub pod opieką dziennego opiekuna lub niani (umowa uaktywniająca) zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019r. poz. 409 ze zm.)

- informacja o poniesionych kosztach (z placówki), dowody zapłaty – dot. niani/opiekuna dziennego.

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wniosek - pobierz 

Załączniki do wniosku:

- orzeczenie o niepełnosprawności

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

- oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) -pobierz 

- zaświadczenie z uczelni/szkoły – pobierz

- faktura o poniesionych kosztach czesnego (ze szkoły/uczelni) – w przypadku refundacji kosztów,

- załącznik dot. zwiększenia dodatku – pobierz

- załącznik dot. formy zatrudnienia – jeżeli dotyczy - pobierz

- zaświadczenie od pracodawcy dot. dofinansowania kosztów nauki – jeżeli dotyczy

Informacja dodatkowa:  dokumenty dołączasz do wniosku w formie kopii – z wyjątkiem oświadczeń, zaświadczeń które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.