Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) jest trwałym uszkodzeniem płodu spowodowanym spożywaniem alkoholu przez matkę w okresie ciąży. Zespół charakteryzuje się prenatalnym i/lub postnatalnym opóźnieniem wzrostu, specyficznymi cechami dysmorficznymi twarzy, jak również uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Pełna gama skutków prenatalnej ekspozycji na działanie alkoholu określana jest mianem spektrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD).

W pierwszym kwartale br. przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2 rozpocznie swoją działalność Punkt Diagnozy i terapii FAS/FASD, w którym będzie świadczona bezpłatna pomoc.

Zespół specjalistów będzie wykonywał pełną doiagnoze w zakresie FAS oraz FASD, która będzie punktem wyjścia dla bezpłatnej terapii świadczonej w Punkcie. Planowane jest również prowadzenie spotkań edukacyjnych i grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów.

Szczegóły dotyczące działalności Punktu będą podane na stronie internetowej ROPS w Lublinie www.rops.lubelskie.pl