Realizacja zadań - Strona trzecia

3. Do zadań Centrum należy realizacja innych zadań powiatu przewidzianych wustawach i porozumieniach, tj.:

 1. opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiazywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
  • rehabilitacji społecznej,
  • przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
 2. współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowaniui realizacji programów, o których mowa w pkt 1,
 3. udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnychi samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programu, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji,
 4. podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
 5. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,
 6. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,
 7. dofinansowanie:
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w zwiazku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 8. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania terapii zajęciowej,
 9. przygotowanie projektu uchwały rady powiatu w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON i wysokość tych środków oraz przedstawianie Zarządowi Powiatu sprawozdania rzeczowo finansowego o zrealizowanych zadaniach,
 10. sporządzanie wniosków w sprawie skierowania osób o których mowa w art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centra integracji społecznej,
 11. realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
 12. organizowanie i zapewnienie usług w odpowiednim standardzie w domach pomocy społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi,
 13. organizowanie, prowadzenie i finansowanie środowiskowych domów samopomocy,
 14. tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 15. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
 16. tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 17. opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 18. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie,
 19. opracowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie :
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytucji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 20. realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Promocja integracji społecznej.