Realizacja zadań - Strona druga

 1. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
 2. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 3. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
 4. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
 5. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzeniei realizacja programów osłonowych;
 6. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 7. sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;

2. Centrum realizuje zadania Powiatu Ryckiego z zakresu administracji rządowej:

 1. pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 2. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 4. udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
 5. finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców;
 6. realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.