Statut PCPR

Uchwała Nr LV/286/06
Rady Powiatu w Rykach
z dnia 30 czerwca 2006r.
 

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

Na podstawie art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z późn. zm.), art.20 ust.2 i art. 238 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Nadaje się statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
W uchwale Nr III/18/99 z dnia 29 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach skreśla się § 5.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.