Regulamin organizacyjny - Strona czwarta


Rozdział V
Zadania wspólne dla wszystkich zatrudnionych pracowników
 
Do podstawowych wspólnych zadań dla wszystkich pracowników zatrudnionych w PCPR należy:
  1. terminowe i prawidłowe wykonywaniw zadań - wynikających z przepisów prawa, uchwał organów powiatu, zarządzeń i polececeń Dyrektora Centrum
  2. opracowywanie programów, planów, analiz, prognoz, sprawozdawczości i innych informacji w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku
  3. udział w pracach związanych z planowaniem i opracowaniem założeń do budżetu centrum
  4. realizacja zadań i powinności wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych
  5. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
  6. przestrzeganie zasad i postanowień niniejszego regulamin, a także innych regulaminów, zarządzeń i poleceń dotyczących dyscypliny pracy
  7. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz ogólnego poziomu w profesjonalnej obsłudze interesantów
  8. współuczestnictwo w sprawowaniu przez centrum funkcji nadzorczych, kontrolnych, szkoleniowych i instruktażowych w stosunku do powiatowych jednostek pomocy społecznej
  9. przestrzeganie ustalonych w Centrum zasad związanych z obiegiem korespondencji i archiwizowania dokumentacji