Regulamin organizacyjny - Strona trzecia

Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§ 6

I. W strukturze organizacyjnej Centrum tworzy się następujące stanowiska pracy:

1. ds. rodzin zastępczych;
2. ds. usamodzielnień
3. ds. realizacji świadczeń;
4. ds. pomocy instytucjonalnej;
5. ds. osób niepełnosprawnych;
6. ds. rehabilitacji społecznej;
7. ds. informatyzacji urzędu;
8. główny księgowy
9. ds. administracyjnych
10. koordynator PO KL;
11. Punkt Interwencji Kryzysowej;

II. Stanowiska pracy mogą być jednoosobowe lub wieloosobowe.

§ 7
  1. Zakres obowiązków i uprawnień poszczególnych stanowisko określa Dyrektor zgodnie z zadaniami i kompetencjami Centrum.
  2. Schemat organizacyjny Centrum określa załącznik do Regulaminu.