Regulamin organizacyjny - Strona druga

Rozdział II

Zakres działania i zadania Centrum

§ 3
Centrum powołane jest do realizacji zadań Powiatu w zakresie polityki społecznej w tym polityki prorodzinnej, pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych.
w celu realizacji zadań Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami, fundacjami, stowarzyszeniami, Policją, Prokuraturą i Sądem Rejonowym (Wydział Rodzinny i Nieletnich) oraz z osobami fizycznymi i prawnymi.
 
Rozdział III
Zasady kierowania i organizacji pracy
 
 1. Centrum kieruje Dyrektor powoływany prze Zarząd Powiatu.
 2. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich jego pracowników.
 3. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Centrum Dyrektor może wydawać zarządzenia.
 4. Na czas swojej nieobecności związanej w szczególności z urlopem, absencją chorobową, wyjazdem służbowym - Dyrektor upoważnia jednego pracownika Centrum do bieżącego kierowania jednostką i informuje o tym Starostę.
 5. Do podstawowego zakresu działania Dyrektora Centrum, w szczególności należy:
  1. kierowanie bieżącymi sprawami Centrum
  2. reprezentowanie Centrum na zewnątrz
  3. wykonywanie wszystkich czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum oraz prowadzenie spraw kadrowych
  4. wydawanie decyzji administracyjnych w ramach ustalonych kompetencji dla Dyrektora oraz udzielonych przez Starostę upoważnień
 6. Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Promocja integracji społecznej.