Regulamin organizacyjny

Załącznik do uchwały
Nr CXVIII/370/08
Zarządu Powiatu w Rykach
z dnia 20. 10. 2008r.

Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach zwanego dalej Centrum, określa zakres zadań, organizację i strukturę jednostki, zasady jej kierowania i funkcjonowania a także inne postanowienia związane z jego pracą.

§ 2

 1. Centrum jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu działającą na podstawie:
  • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2008r.Dz. U. Nr 115, poz. 728)
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 30 listopada 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 14,poz.92)
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122, poz. 143 z póź. zm.)
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493)
  • ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.
  • Statutu Powiatu
  • Uchwały Rady Powiatu w Rykach Nr III/18/99 z dnia 29 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  • Uchwała Nr LV/286/06 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach
 2. Centrum mieści się w Rykach, przy ul. Wyczółkowskiego 10a,
 3. Obszar działania obejmuje teren powiatu ryckiego.