Działania na rzecz Osób Niepełnosprawnych

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020r. można wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl)

W celu złożenia wniosków niezbędne są:

  • dostęp do Internetu,
  • konto w Systemie SOW,
  • Profil Zaufany. Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

Więcej informacji: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

 


 

Zasady wydawania kart parkingowych


 

Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych - treść

Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej  dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidacji barier architektonicznych  w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością - treść

Akceptacja ww. zasad przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Rykach.

Zatwierdzenie ww. zasad przez Zarząd Powiatu w Rykach.

 


 

Zarządzenie nr 3/2018

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

z dnia  27 lutego  2018 roku

 

W sprawie zasad  dofinansowania  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych

 

W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków  PFRON, w tym celowości, racjonalności,  i oszczędności oraz należytego wykonania zadań określonych w przepisach art. 35a ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.) z 2016r, poz. 2046) ustala się następujące zasady:

 

§ 1

W związku ze znacznym niedoborem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w stosunku do istniejących potrzeb wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego wysokość dofinansowania w 2018 roku wynosić będzie

 1.       Dofinansowanie do zakupu pielucho majtek, cewników worków i podkładów do 60 % kwoty wnioskowanej / udziału własnego.

 2.       Dofinansowanie do zakupu apatytu słuchowego :

*Dla osób we wspólnym gospodarstwie domowym  do  50 % sumy  kwoty limitu przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i   środków jeśli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

* Dla osób samotnie gospodarujących do 60 % sumy  kwoty limitu przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i   środków jeśli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

*dla dzieci i młodzieży uczącej się do 150 %  sumy kwoty limitu przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i   środków jeśli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Dofinansowanie do pozostałych  przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wynosić będzie do 100 % sumy  kwoty limitu przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków jeśli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

 

§ 2

Wysokość dofinansowania w zakresie  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosić będzie maksymalnie do 50 %  kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości

1.500,00 zł. 

§ 3

Zarządzenie   wchodzi w życie z dniem wydania

 


 

Zarządzenie nr 2/2017

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

z dnia 1marca 2017 roku

W sprawie zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych
 W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków PFRON, w tym celowości, racjonalności, i oszczędności oraz należytego wykonania zadań określonych w przepisach art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2016r, poz 2046) ustala się następujące zasady:

W 2017 r. dofinansowanie w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

 
1 ) Do zakupu aparatów słuchowych ? 1 sztuka
 
dla osób we wspólnym gospodarstwie domowym,


dofinansowanie do 800,00 zł. jeśli dochód nie przekracza 800 zł. na osobę w rodzinie

dofinansowanie do 700,00 zł. jeśli dochód nie przekracza 1200 zł. na osobę w rodzinie

dofinansowanie do 600,00 zł. jeśli dochód przekracza 1201,00 zł na osobę w rodzinie

 
dla osób samotnie gospodarujących


dofinansowanie do 1000,00 zł. jeśli dochód nie przekracza 1200 zł.

dofinansowanie do 800,00 zł. jeśli dochód nie przekracza 1400 zł.

dofinansowanie do 700,00 zł. jeśli dochód przekracza 1401,00


2 ) Do zakupu pielucho majtek, cewników i worków

 
80% kwoty wnioskowanej nie więcej jednak niż do 150% limitu Narodowego Funduszu Zdrowia.

 


**przeciętny miesięczny dochód oblicza się za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, dzieląc sumę dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie w kwartale przez 3 i przez liczbę członków gospodarstwa domowego.

 


 

Zarządzenie Nr 2

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

z dnia 04 marca 2014

w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych.

Na podstawie § 5 ust. 2 i § 13 ust. 2 pkt 2 litera b Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1190 ) oraz , oraz § 4 ust. 3 pkt 7c Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach w związku z ograniczonymi środkami finansowanymi otrzymanymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Na rok 2014 ustalam wysokość dofinansowania ze środków PFRON w sposób następujący :

1 ) na zakup aparatu słuchowego :

a)dochód na osobę do 600,00 zł.- dofinansowanie do 500,00 zł.

b)dochód na osobę do 1000,00 zł. -dofinansowanie do 400,00 zł.

c)dochód na osobę powyżej 1001,00 zł. -dofinansowanie do 300,00 zł.

d)dla osób dorosłych niepełnosprawnych czynnych zawodowo, bez względu na sytuację

rodzinną – do 150% limitu przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia

e )dla dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia i dla młodzieży niepełnosprawne j

uczącej się do 24 roku życia do 150 % limitu Narodowego Funduszu Zdrowia

f ) Systemy FM do 3000,00 zł.

2 ) na zakup wózków inwalidzkich :

a)ręczny- 100%limitu Narodowego Funduszu Zdrowia,

b)wózek stabilizujący głowę i plecy – do 150 % limitu Narodowego Funduszu Zdrowia

c)wózek inwalidzki specjalistyczny dla dzieci do 150 % limitu Narodowego Funduszu Zdrowia

d)naprawy wózków inwalidzkich – do 150% limitu Narodowego Funduszu Zdrowia

3 ) do zakupu protezy powietrznej do leczenia bezdechu sennego – do 150 % limitu NFZ

oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest

wyższa niż ustalony limit.

4 ) do zakupi protezy kończyn - do 150 % limitu Narodowego Funduszu Zdrowia

5 ) do zakupu aparatów tulejkowych- do 150% limitu Narodowego Funduszu Zdrowia

6 ) do zakupu pionizatorów-do150 % limitu Narodowego Funduszu Zdrowia

7 ) zakupu materaca przeciwodleżynowego, obuwia ortopedycznego,fotelika

rehabilitacyjnego dla dzieci- do 150 % limitu Narodowego Funduszu Zdrowia

8 ) dofinansowanie do zakupu pielucho majtek, wkładów anatomicznych, cewników i

worków- do 70 %kosztów kwoty udziału własnego.

9 ) do pozostałych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych nie

wymienionych wyżej – do 150 % limitu Narodowego Funduszu Zdrowia.

10 ) w przypadku, gdy suma kwot przyznanego dofinansowania ze środków PFRON i ze

środków Narodowego Funduszu Zdrowia byłaby wyższa od całkowitego kosztu danego

przedmiotu, dofinansowanie ze środków PFRON zostanie odpowiednio obniżone.

11 ) Sprzęt rehabilitacyjny maksymalnie do 60 %kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak

niż do wysokości 5- krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej PCPR w Rykach i wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


UWAGA!!!

Informujemy, iż decyzją Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach zostało wyznaczone do realizacji w roku 2014 "Programu wyrównywania różnic między regionami II".

Nabór wniosków i wystąpień w obszarach A, B, C, D i G trwa od 1 lutego do 31 marca 2014 r, natomiast nabór wniosków w obszarze E do 14 listopada 2014 r. Wnioski w obszarze E należy kierować bezpośrednio do Oddziału PFRON.

Wzory wniosków/wystąpień oraz szczegółowe zasady i procedury realizacji są dostępne na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl.

 


Wnioski do pobrania znajdą Państwo na stronie:

www.pcprryki.bip.lublin.pl


Na terenie Powiatu Ryckiego funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej:

  • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach

ul. Wyczółkowskiego 12
tel. (081) 865 10 83, (081) 865 36 84

fax (081) 865 10 83, (081) 865 36 84

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: www.wtzryki.pl

  • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dęblinie

ul. Niepodległości 8

tel. 81 880 16 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.