O nas

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach:

Teresa Flak

Dyrektor

Pokój nr 2,

tel. 81 865 48 52

Marlena Grabowska

Główny księgowy

Pokój nr 4,

tel. 81 865 48 52

Teresa Smolak

Pedagog

Pokój nr 7,

tel. 81 865 48 52
Anna Bryzek Specjalista pracy socjalnej

Pokój nr 5,

tel. 81 865 47 06
Magdalena Wójcicka Starszy inspektor

Pokój nr 1,

tel. 81 865 47 06
Dorota Lipiec St. pracownik socjalny

Pokój nr 5,

tel. 81 865 47 06
Piotr Trzciński Informatyk

Pokój nr 6,

tel. 81 865 48 52
Agnieszka Kapusta St. pracownik socjalny

Pokój nr 4,

tel. 81 865 48 52
Małgorzata Tomaszek St. pracownik socjalny

Pokój nr 1,

tel. 81 865 47 06
Katarzyna Paczek Starszy referent

Pokój nr 4,

tel. 81 865 48 52
Szymon Wojtachnio Psycholog

Pokój nr 7,

tel. 81 865 48 52
Agnieszka Stoń Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Pokój nr 6,

tel. 81 865 48 52
Sylwia Pryjomska Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Pokój nr 5,

tel. 81 865 47 06
       


POKÓJ NR 1

 1. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.
 2. Sprawy z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 3. Dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.
 4. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.

POKÓJ NR 2

Teresa Flak - Dyrektor PCPR

POKÓJ NR 4

 1. Księgowość.
 2. Sekcja świadczeń.
 3. Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

POKÓJ NR 5

 1. Opieka nad rodzinami zastępczymi.
 2. Opieka nad osobami usamodzielnionymi opuszczającymi rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze, resocjalizacyjne oraz zakłady dla nieletnich.
 3. Kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo - wychowawczych.
 4. Integracja cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

POKÓJ NR 6

 1. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
 2. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

POKÓJ NR 7

 1. Poradnictwo rodzinne oraz socjalne.
 2. Pomoc psychologiczna i prawna ofiarom przemocy,
 3. Pomoc rodzinom w których narastają konflikty i problemy,
 4. Informacje o instytucjach mogących pomóc osobom w różnych sytuacjach losowych.