Aktywny samorząd

W PRZYPADKU PYTAŃ DOT. OBSŁUGI SYSTEMU SOW

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z INFOLINII NR 800 889 777 (POŁĄCZENIE BEZPŁATNE)

W DNI ROBOCZE W GODZ. 9:00-17:00

 


Komunikat dot. zmiany zasad programu Aktywny Samorząd Moduł I i Moduł II na 2019r.

 

Informujemy, że Uchwałą Nr LIII/329/19 Zarządu Powiatu Ryckiego z dnia 16 września 2019r. zostały przyjęte zmiany zasad realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd w ramach Modułu I i Modułu II finansowanego ze środków PFRON w 2019r.  

Wprowadzone zmianytutaj

Zasady dot. realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I i Moduł II w 2019r. z wprowadzonymi zmianamitutaj

Informujemy, że w związku z wprowadzonymi zmianami uległ zmianie druk wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia w ramach Modułu II oraz załącznik nr 4 dot. zwiększenia dodatku na pokrycie kosztów kształcenia. Druki do pobrania w komunikacie dot. naboru wniosków Modułu II.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP  może złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia w ramach Modułu II w formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW przygotowanym przez PFRON. Do systemu SOW wnioskodawca rejestruje się poprzez stronę PFRON.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek elektronicznie mogą  ubiegać się o zwiększenia kwoty dodatku na pokrycie kosztów kształcenia dodatkowo o kwotę nie więcej niż 800 zł.


Komunikat


Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 49/2019 z dnia 17.07.2019r. podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1. Adresatami ww. wsparcia są osoby:

- posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

- zatrudnione lub uczące się lub posiadające opinię eksperta PFRON potwierdzającą pozytywne rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie

- w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione

- z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Jeżeli wnioskodawca nie będzie się zatrudniony ani nie będzie się uczyć, to warunkiem przyznania pomocy (tylko w tym przypadku) jest pozytywna opinia eksperta PFRON co do uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie. Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) posiadane przez wnioskodawcę i potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest równoważne z pozytywną opinią eksperta PFRON. Zlecenie to może być dostarczone wraz z wnioskiem lub w ramach jego uzupełnienia.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł, a minimalny udział własny w zakupie - 10% ceny brutto wózka.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest poniżej.

 


Komunikat dot. przyjmowania wniosków MODUŁ I i II  programu "Aktywny Samorząd" w 2019r.

Informujemy, że nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową  MODUŁ I rozpocznie się od 15 lipca 2019r.
Trwa również nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym MODUŁ II.

Termin przyjmowania wniosków w ramach MODUŁU I  od 15.07.2019r. do 31.08.2019r.
Termin przyjmowania wniosków w ramach MODUŁU II  do 10.10.2019r.
Za datą złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do PCPR w Rykach, w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.


Aktualne wnioski dot. Modułu I wraz załącznikami można pobrać w tut. Centrum oraz na stronie internetowej PCPR (niżej). Wnioski dot. Modułu II zamieszczone zostały we wcześniejszym komunikacie dot. I cyklu składania wniosków.

Zasady dot. realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" w 2019r. - pobierz

MODUŁ I

wniosek - dotyczy osoby pełnoletniej - pobierz

wniosek - dotyczy dziecka - pobierz

załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) - pobierz

 oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) - pobierz

załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

oświadczenie - pobierz

 

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dot. osób z dysfunkcją narządu ruchu)

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz

Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dot. osób z dysfunkcją narządu ruchu)

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz

Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dot. osób z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz

Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dot. osób z dysfunkcją narządu słuchu)

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz

załącznik 3d - zaświadczenie lekarskie - pobierz

Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektrycznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dot. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub ze znacznym st. niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych)

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz

załącznik 3a - zaświadczenie lekarskie (dot. dysfunkcji kończyn górnych) - pobierz

załącznik 3b -  zaświadczenie lekarskie (dot. dysfunkcji narządu wzroku) - pobierz

Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz

załącznik 3b - zaświadczenie lekarskie (dot. dysfunkcji narządu wzroku) - pobierz

załącznik 3e- zaświadczenie lekarskie (dot. dysfunkcji narządu słuchu) - pobierz

Obszar B Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektrycznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dot. osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku)

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz

załącznik 3g - zaświadczenie lekarskie - pobierz

Obszar B Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektrycznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dot. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy)

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz

załącznik 3e - zaświadczenie lekarskie - pobierz

Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz

Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz

zaświadczenie lekarskie - pobierz

Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz

Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne  

załącznik nr 3c - pobierz

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz

skierowanie na badanie wstępne u eksperta PFRON - pobierz

ocena eksperta PFRON z badania wstępnego - pobierz

skierowanie na drugą wizytę u eksperta PFRON - pobierz

ocena eksperta PFRON (druga wizyta) - pobierz

oferta i kosztorys wykonanej protezy - pobierz

Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

załącznik nr 3c - pobierz

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz

skierowanie na badanie wstępne u eksperta PFRON - pobierz

ocena eksperta PFRON z badania wstępnego - pobierz

skierowanie na drugą wizytą u eksperta PFRON - pobierz

ocena eksperta PFRON (druga wizyta) - pobierz

oferta i kosztorys naprawy protezy - pobierz

zarys koncepcji opiniowania przez eksperta PFRON (informacja) - pobierz

Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz

załącznik 3f - zaświadczenie lekarskie - pobierz

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz


 

 KOMUNIKAT

Informujemy, że uchwałą Nr XXIX/192/19 Zarządu Powiatu Ryckiego z dnia 7 maja 2019r. zostały przyjęte zasady dotyczące realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w ramach Modułu I i Modułu II finansowanego ze środków PFRON w 2019r. Treść przyjętego dokumentu - tutaj


 

KOMUNIKAT - MODUŁ II

2019r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, że w związku z realizacją pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2019r. wydawanie oraz przyjmowanie wniosków w ramach MODUŁU II w ramach aktualnego semestru/półrocza  rozpocznie się 1 marca 2019r. i zakończy 30 marca 2019r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do PCPR w Rykach, w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

 

Druki do pobrania:

 

1. Wniosek - pobierz

 

2. oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) - pobierz

 

3. oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) - pobierz

 

4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

 

5. zaświadczenie z uczelni - pobierz

 

6. załącznik nr 4 - zwiększenie dodatku - pobierz

 

7. załącznik nr 5 - zatrudnienie - pobierz

 

Informujemy, że na stronie www.pfron.org.pl umieszczono dokument "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku.

 


Komunikat dot. przyjmowania wniosków MODUŁ I i II  programu "Aktywny Samorząd" w 2018r.

Informujemy, że nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową  MODUŁ I rozpocznie się od 23 lipca 2018r.
Trwa również nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym MODUŁ II.

Termin przyjmowania wniosków w ramach MODUŁU I  od 23.07.2018r. do 30.08.2018r.
Termin przyjmowania wniosków w ramach MODUŁU II  do 10.10.2018r.
Za datą złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do PCPR w Rykach, w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.


Aktualne wnioski dot. Modułu I wraz załącznikami można pobrać w tut. Centrum oraz na stronie internetowej PCPR (niżej). Wnioski dot. Modułu II zamieszczone zostały we wcześniejszym komunikacie dot. I cyklu składania wniosków.

MODUŁ I

wniosek - dotyczy osoby pełnoletniej - pobierz

wniosek - dotyczy dziecka - pobierz

załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) - pobierz

 oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) - pobierz

załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

oświadczenie - pobierz

 

Załączniki do wniosku zgodnie z przedmiotem dofinansowania:

Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz

Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B:

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz

Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektrycznego lub jego elementów i oprogramowania

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz

załącznik 3a - zaświadczenie lekarskie - pobierz

załącznik 3b - zaświadczenie lekarskie - pobierz

Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz

Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:  

załącznik nr 3a - pobierz

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz

skierowanie na badanie wstępne u eksperta PFRON - pobierz

ocena eksperta PFRON z badania wstępnego - pobierz

skierowanie na drugą wizytę u eksperta PFRON - pobierz

ocena eksperta PFRON (druga wizyta) - pobierz

propozycja oferty i kosztorysu protezy - pobierz

oferta i kosztorys wykonanej protezy - pobierz

Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

załącznik nr 3a - pobierz

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz

skierowanie na badanie wstępne u eksperta PFRON - pobierz

ocena eksperta PFRON z badania wstępnego - pobierz

skierowanie na drugą wizytą u eksperta PFRON - pobierz

ocena eksperta PFRON (druga wizyta) - pobierz

propozycja oferty i kosztorysu naprawy protezy - pobierz

oferta i kosztorys naprawy protezy - pobierz

zarys koncepcji opiniowania przez eksperta PFRON (informacja) - pobierz

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

specyfikacja przedmiotu dofinansowania - pobierz


 

KOMUNIKAT


Informujemy, że Uchwałą nr CXCIX/890/18 Zarządu Powiatu Ryckiego z dnia 17 maja 2018r. zostały przyjęte zasady dot. realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w ramach MODUŁU I i MODUŁU II finansowanego ze środków PFRON w 2018r.

Przyjęte zasady - tutaj

 


KOMUNIKAT - MODUŁ II

2018r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, że w związku z realizacją pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2018r. wydawanie oraz przyjmowanie wniosków w ramach MODUŁU II w ramach aktualnego semestru/półrocza  rozpocznie się 12 marca 2018r. i zakończy 30 marca 2018r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do PCPR w Rykach, w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

 

Druki do pobrania:

1. Wniosek - pobierz

2. oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) - pobierz

3. oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) - pobierz

4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

5. zaświadczenie z uczelni - pobierz

6. załącznik nr 4 - pobierz

7. załącznik nr 5 - pobierz

 

Informujemy, że na stronie www.pfron.org.pl umieszczono dokument "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2018 roku.

 


Komunikat- AS Moduł II 2018r.


 

KOMUNIKAT

Informujemy, że w związku z realizacją w 2017r. pilotażowego programu Aktywny samorząd tut. Centrum od dnia 5 lipca 2017r. rozpocznie nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową  MODUŁ I.
Trwa również nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym ? MODUŁ II.

Termin przyjmowania wniosków w ramach MODUŁU I  od 05.07.2017r. do 30.08.2017r.
Termin przyjmowania wniosków w ramach MODUŁU II  do 10.10.2017r.
Za datą złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do PCPR w Rykach, w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
Aktualne wnioski dot. Modułu I wraz załącznikami można pobrać w tut. Centrum oraz na stronie internetowej PCPR (niżej). Wnioski dot. Modułu II zamieszczone zostały we wcześniejszym komunikacie dot. I cyklu składania wniosków.


 

KOMUNIKAT


Informujemy, że Uchwałą nr CXLVII/630/17 Zarządu Powiatu Ryckiego z dnia 15 maja 2017r. zostały przyjęte zasady dot. realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w ramach MODUŁU I i MODUŁU II finansowanego ze środków PFRON w 2017r.

Przyjęte zasady - tutaj


KOMUNIKAT - MODUŁ II

2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, że w związku z realizacją pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2017r. wydawanie oraz przyjmowanie wniosków w ramach MODUŁU II w ramach aktualnego semestru/półrocza  rozpocznie się 8 marca 2017r. i zakończy 30 marca 2017r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do PCPR w Rykach, w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

 

 

Druki do pobrania:

 

1. Wniosek - pobierz

2. oświadczenie o wysokości dochodów (wspólne gospodarstwo domowe) - pobierz

3. oświadczenie o wysokości dochodów (samodzielne gospodarstwo domowe) - pobierz

4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

5. zaświadczenie z uczelni - pobierz

6. załącznik nr 4 - pobierz

7. załącznik nr 5 - pobierz

 

Informujemy, że na stronie www.pfron.org.pl umieszczono dokument "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2017 roku.

  

INFORMACJA

Informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module II pilotażowego programu "Aktywny samorząd" upływa 30.09.2014r.


 

KOMUNIKAT

W związku z uchwałą nr 9/2014 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 09.06.2014r. został skrócony termin przyjmowania wniosków w module I pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Dotychczasowy termin przyjmowania wniosków tj. 30.09.2014r. został zmieniony na: 30.08.2014r. Termin przyjmowania wniosków w module II nie uległ zmianie i trwa do 30.09.2014r.

Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczczyny uchybienia terminu. Możliwość przywrócenia terminu nie dotyczy wniosków złożonych po 30.09.2014r.

 


 

INFORMACJA

Informujemy, że nabór wniosków w ramach Modułu II rozpoczyna się 02.06.2014r.


Zasady realizacji programu Moduł I i Moduł II - z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Rady Nadzorczej PFRON z dnia 09.06.2014r.

tutaj

MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

wnosek - osoba pełnoletnia

wniosek - dziecko

specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I Obszar A Zadanie 1

specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I Obszar B Zaadanie 1 i 2

specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I Obszar C Zadanie 2

specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I Obszar C Zadanie 4

specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I Obszar A Zadanie 2

specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I Obszar C Zadanie 1

specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I Obszar C Zadanie 3

specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I Obszar D

zaświadczenie lekarskie - Moduł I Obszar B Zadanie 1 Obszar C Zadanie 1

zaświadczenie lekarskie - Moduł I Obszar B Zadanie 1 (schorzenie narządu ruchu)

zaświadczenie lekarskie - Moduł I Obszar B Zadanie 1 (schorzenie wzroku)

zaświadczenie lekarskie - Moduł I Obszar C Zadanie 3 i 4

oświadczenie o wysokości dochodów

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

MODUŁ II - Pomoc w uzyskaniu dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym

Informacje ogólne

Wniosek

Oświadczenie o wysokości dochodów

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zaświadczenie z uczelni