Aktywny Samorząd - MODUŁ I

KOMUNIKAT

Informujemy, że w związku z realizacją w 2017r. pilotażowego programu Aktywny samorząd tut. Centrum od dnia 5 lipca 2017r. rozpocznie nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową  MODUŁ I.
Trwa również nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  MODUŁ II.

Termin przyjmowania wniosków w ramach MODUŁU I  od 05.07.2017r. do 30.08.2017r.
Termin przyjmowania wniosków w ramach MODUŁU II  do 10.10.2017r.
Za datą złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do PCPR w Rykach, w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
Aktualne wnioski dot. Modułu I wraz załącznikami można pobrać w tut. Centrum oraz na stronie internetowej PCPR (niżej). Wnioski dot. Modułu II zamieszczone zostały we wcześniejszym komunikacie dot. I cyklu składania wniosków.

Czytaj więcej...

Aktywny Samorząd - MODUŁ II

KOMUNIKAT - MODUŁ II

2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, że w związku z realizacją pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2017r. wydawanie oraz przyjmowanie wniosków w ramach MODUŁU II w ramach aktualnego semestru/półrocza  rozpocznie się 8 marca 2017r. i zakończy 30 marca 2017r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do PCPR w Rykach, w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Czytaj więcej...