DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 


                                                                                                

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek        

i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.

Praca każdego z Państwa jest niezwykle ważna

i pozwala skutecznie pomagać osobom potrzebującym wsparcia.

Dziękujemy za wszelką pomoc i uśmiech, który nieraz jest tym największym dobrem

 i znakiem nadziei, że wszystko można w życiu zmienić.

Życzymy satysfakcji i wytrwałości w wykonywanej pracy

a w życiu osobistym wszelkiej pomyślności

 

z wyrazami szacunku

 

Dyrektor i pracownicy

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Rykach

I Ty możesz zostać rodziną zastępczą


 

I  T Y  M O Ż E S Z  Z O S T A Ć  R O D Z I N Ą  Z A S T Ę P C Z Ą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wyczółkowskiego 10a,

 08-500 Ryki,

 tel. 81 86-54-706, 81 86-54-852

 

Czytaj więcej...

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/172/17

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, że Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/172/17 z dnia 27 czerwca 2017r. został uchwalony Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ryckim na lata 2017-2022.

Czytaj więcej...

Aktywny Samorząd - MODUŁ I

KOMUNIKAT

Informujemy, że w związku z realizacją w 2017r. pilotażowego programu Aktywny samorząd tut. Centrum od dnia 5 lipca 2017r. rozpocznie nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową  MODUŁ I.
Trwa również nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  MODUŁ II.

Termin przyjmowania wniosków w ramach MODUŁU I  od 05.07.2017r. do 30.08.2017r.
Termin przyjmowania wniosków w ramach MODUŁU II  do 10.10.2017r.
Za datą złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do PCPR w Rykach, w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
Aktualne wnioski dot. Modułu I wraz załącznikami można pobrać w tut. Centrum oraz na stronie internetowej PCPR (niżej). Wnioski dot. Modułu II zamieszczone zostały we wcześniejszym komunikacie dot. I cyklu składania wniosków.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Aktywny Samorząd - MODUŁ II