Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

Czytaj więcej...

XIX edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Informujemy, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła  XIX edycję Programów Stypendiów Pomostowych.

Jest to program dla tegorocznych maturzystów m.in. z rodzin zastępczych, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 - są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

- pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.

- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 punktów. (Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu)

oraz spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie.

W ramach programu można uzyskać stypendium na I rok studiów w wysokości  5 000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Na kolejnych latach studiów pomoc w ramach

Dokładne terminy uruchomienia i zamknięcia rekrutacji on-line oraz dosyłania dokumentów podane zostaną, z uwagi na zmieniającą się w czasie sytuację epidemiologiczną w kraju, w drugiej połowie maja 2020 r.

Szczegółowe informacje dot. warunków ubiegania się o stypendia na stronie: www. stypendia-pomostowe.pl

Czytaj więcej...

organizacja pracy od 4 maja 2020r.

Informujemy, że od 4 maja 2020r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach pracuje w godzinach od 7.30 do 15.30. Tak jak dotychczas realizowane są wszystkie zadania publiczne, jednak nadal z zachowaniem rygorów sanitarnych. Oznacza to, że petenci muszą zasłaniać usta i nos, dezynfekować dłonie.

W dalszym ciągu obowiązuje zakaz bezpośredniej obsługi petentów w tut. Centrum.

Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, pocztą elektroniczną oraz poprzez e-usługi, w tym elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP, jak również drogą elektroniczną.

W sprawach niecierpiących zwłoki, w wypadkach wyjątkowych, dopuszcza się bezpośrednią obsługę klienta po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach oraz uznaniu przez pracownika konieczności osobistego stawiennictwa klienta i uzgodnieniu terminu wizyty co do dnia i godziny pod nr tel. 81 8664 706 lub 81 8654 852

Zasady organizacji pracy związane ze stanem epidemii mogą wydłużać czas rozpatrzenia sprawy lub utrudniać kontakt. Prosimy o zrozumienie i cierpliwość.

Czytaj więcej...

Informacja dot. obsługi petntów w PCPR

Informujemy, że od dnia 20 kwietnia 2020r. do odwołania Dyrektor PCPR w Rykach przedłużył zakaz bezpośredniej obsługi petentów w tut. Centrum.

Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, pocztą elektroniczną oraz poprzez e-usługi, w tym elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP, jak również drogą elektroniczną.

W sprawach niecierpiących zwłoki, w wypadkach wyjątkowych, dopuszcza się bezpośrednią obsługę klienta po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach oraz uznaniu przez pracownika konieczności osobistego stawiennictwa klienta i uzgodnieniu terminu wizyty co do dnia i godziny pod nr tel. 81 8664 706 lub 81 8654 852

W okresie od 20 kwietnia 2020r. do odwołania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach  prowadzi obsługę od 7.30 do 14.00.

Pomoc w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego udzielana będzie w formie rozmowy telefonicznej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18.00 pod nr telefonu: 81 8654 852.

 

Czytaj więcej...