Program Dobry Start 2020r.

Program "Dobry start"  - 2020r.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2019r. poz. 1343) świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje rodzinom zastępczym oraz osobom usamodzielnianym raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, do ukończenia przez dziecko lub osobę usamodzielnianą 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w:

-  szkole podstawowej,

-  szkole ponadpodstawowej,

- klasach dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole ponadpodstawowej,

-  w szkole artystycznej w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

- a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

 Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie;

2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

Czytaj więcej...

Informator - przemoc w rodzinie

INFORMATOR O INSTYTUCJACH, PODMIOTACH ORAZ ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH Z POWIATU RYCKIEGO, KTÓRE REALIZUJĄ ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE - tutaj

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Animo-telefon wsparcia

Informujemy, że nowo powstałe Stowarzyszenie Animo działające na rzecz osób doświadczających zaburzeń lękowych takich jak nerwica, ataki paniki, wszelkie fobie jak agorafobia czy fobia społeczna, uruchomiło telefon wsparcia dla osób nimi dotkniętych.
Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 18:00 – 22:00a rozmowy prowadzą psycholożki i psycholodzy, którzy posiadają wiedzę i umiejętności, aby rzetelnie wesprzeć, wysłuchać, poinformować i doradzać osobom doświadczającym lęku. Telefon prowadzą profesjonaliści.
Uruchomienie telefonu wsparcia jest pierwszym projektem Stowarzyszenia Animo mającym na celu nieść pomoc osobom z problemami lękowymi coraz częściej występującymi w naszym społeczeństwie. Problemy te są nadal wstydliwe, często nierozumiane w bezpośrednim środowisku osób nimi dotkniętych, oraz bywa, że źle lub zbyt późno diagnozowane i leczone.Problemy zaburzeń lękowych nasiliły się na skutek „lockdownu” oraz krążącego wciąż wirusa COVID-19. Coraz więcej osób potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Dlatego Stowarzyszenie chce wesprzeć jak najszerszą liczbę osób, które na codzień borykają się z powyższymi zaburzeniami lub dopiero zaczynają diagnozować się lub zdobywać informacje na ten temat.

Czytaj więcej...

Rehabilitacja 25 plus

Informujemy jednostki edukacyjne, że zgodnie z terminami proceduralnymi zbliża się drugi nabór wystąpień o przyznanie środków na realizację programu PFRON "Rehabilitacja 25 plus" w roku szkolnym 2020/2021.

Adresatami programu mogą być podmioty prowadzące na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.):

1. Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy.

2. Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

3. Szkołę specjalną przysposabiająca do pracy.

Stawka osobowa przypadająca na jednego beneficjenta została ustalona na poziomie 2 500 zł.

Wnioski należy składać w okresie od dnia 22 czerwca 2020r. do 5 sierpnia 2020r. do Lubelskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Władysława Kunickiego 59, 20-422 Lublin.

Czytaj więcej...