Wiadomości archiwalne

 

Komunikat

W związku z uchwałą nr 9/2014 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 09.06.2014r. został skrócony termin przyjmowania wniosków w module I pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Dotychczasowy termin przyjmowania wniosków: 30.09.2014 został zmieniony na: 30.08.2014r. Termin przyjmowania wniosków w module II nie uległ zmianie i trwa do 30.09.2014r.


W dniu 30.05.2014r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodiznie w Rykach obchodziło Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem - Powiatowy Dzień Rodziny.

 

Na uroczystość zorganizowaną przez tut. Centrum w Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym w Rykach przybyły rodziny zastępcze z całego powiatu wraz z dziećmi oraz zaproszeni goście: Stanisław Jagiełło - Starosta Powiatu Ryckiego, Anita Gazda - Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Rykach, Ks. Dariusz Ostałowski, Bogumiła Porowska - Dyrektor MGCK w Rykach, Barbara Karst - Dyrektor DPS w Leopoldowie, Justyna Szabłowska - Kierownik OW w Leopoldowie, Bożena Wasilewska - Kierownik WTZ w Rykach, Jolanta Strumnik - wz. Dyrektora PPP w Rykach, Kuratorzy zawodowi - Marzena Prządka i Joanna Turek, przedstawiciel Tygodnika "Twój Głos"

Pani Teresa Flak - Dyrektor PCPR w Rykach i Pan Stanisław Jagiełło Starosta Rycki złożyli życzenia rodzinom zastępczym oraz wręczyli jako podziekowanie za trud włożony w wychowanie dzieci okolicznościowe dyplomy oraz kwiaty a najmłodsi otrzymali upominki.

Powitowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach dziękuję rodzinom zastępczym za udział w uroczystościach oraz wszystkim darczyńcom za pomoc w organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.


INFORMACJA

Firma FUDA z Lublina zaprasza w ramach projektu Europejski poziom II na bezpłatne szkolenia podniesienia umiejętności komputerowych i językowych potwierdzone certyfikatami. Do projektu mogą być zakwalifikowane osoby, które spełniają następujące warunki:

- wiek między 18-64 rokiem życia

- co najwyżej średnie wykształcenie

- zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

- pracują/ uczą się/ posiadają status osoby bezrobotnej lub są nieaktywne zawodowo

- z własnej inicjatywy deklarują chęć udziału w projekcie

Więcej informacji udziela:

Biuro projektu "Europejski poziom II"

FUDA, al. Spółdzielczości Pracy 109B, 20 - 147 Lublin

Bożena Szewczak

tel./faks 81 740 13 27, tel. kom. 727 570 989

 


 

SPOTKANIE RODZIN ZASTĘPCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach organizuje Grupę wsparcia dla rodzin zastępczych z Powiatu Ryckiego. Spotkania odbywają się co kwartał w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, w godz. 15:30 - 18:00.

Poprzez udział w Grupie wsparcia rodzice zastępczy mogą:

 • otrzymać wsparcie w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
 • podnosić umiejętności wychowawcze,
 • wzmacniać pozytywne relacje w systemie rodzinnym,
 • pogłębiać samoświadomość siebie (własnych emocji, przekonań, potrzeb, wartości, zasobów i ograniczeń),
 • przeznaczać czas dla siebie jako rodzica zastępczego,
 • przeciwdziałać wyczerpaniu i wypaleniu.

W tym roku pierwsza sesja Grupy wsparcia odbyła się 10 marca, podczas której uczestniczyło 20 osób - rodziny zastępcze spokrewnione, niespokrewnione i zawodowe. Uczestników przywitała Pani Teresa Flak - Dyrektor PCPR w Rykach. Została przedstawiona problematyka rodzin zastępczych i znaczenie grupy wsparcia.

Grupę wsparcia poprowadziła Pani Agnieszka Mioduchowska-Zienkiewicz, pracownik PCPR w Rykach. Temat pierwszej sesji dotyczył zespołu zaburzonych więzi. Uczestnicy z zaangażowaniem podeszli do zaprezentowanej tematyki - z chęcią wymieniali się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania Grupy wsparcia, które odbędą się w terminach: 9 czerwca, 8 września, 8 grudnia 2014 r. Rodziny zastępcze mogą zgłaszać propozycje tematów spotkań.

 


 

KONFERENCJA

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

27 LUTEGO 2014 ROKU

Przemoc w rodzinie to zachowania mające na celu sprawowanie kontroli nad bliską osobą. Może przybierać różne formy, ale każda z nich stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

Priorytetowym obowiązkiem każdego obywatela jest zapobieganie przemocy. Naszym celem, jako instytucji powiatowej, jest nieustanne zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także inicjowanie i wspieranie zadań, które rozwijają społeczną świadomość w zakresie przyczyn i skutków tej przemocy.

Nasze działania powinny zawsze nieść dobro drugiej osobie. Jest to możliwe dzięki współpracy różnych instytucji w Powiecie Ryckim. O efektach tejże współpracy możemy dzielić podczas corocznej Konferencji w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Powiatowa Konferencja nt. "Pomocy ofiarom przestępstw" została zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach w dniu 27 lutego 2014 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Na spotkanie przybyli przedstawiciele różnych instytucji naszego Powiatu: Pani Hanna Dobek - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Rykach, Pani Joanna Czajkowska - Wiceprezes Sądu Rejonowego w Puławach, Przewodnicząca VII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Rykach, Pani Renata Faluszczak - Kierownik Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich, Pani Katarzyna Szewczuk - Sierżant sztabowy, Asystent ds. prewencji kryminalnej i wykroczeń, Koordynator Procedury Niebieskiej Karty z ramienia Policji Komendy Powiatowego Policji w Rykach, Pan Tomasz Kuliga - Podinspektor, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Rykach, Pani Violetta Kwiecień - w zastępstwie Dyrektora Szpitala Powiatowego w Rykach, AMG Centrum Medyczne sp. z o.o., Dyrektorzy, Kierownicy i Pracownicy jednostek pomocy społecznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu powiatu, Dyrektorzy i Pracownicy placówek oświatowych z terenu powiatu, a także pozostali goście - łącznie 42 osoby.

Gości przywitała Pani Teresa Flak - Dyrektor PCPR w Rykach. Po raz piąty PCPR jest organizatorem Konferencji. Okazuje się, iż problematyka przemocy w rodzinie jest ciągle obecna w naszym Powiecie.

W tematykę Konferencji wprowadził Pan Stanisław Jagiełło - Starosta Powiatu Ryckiego.

Pani Prokurator zwróciła uwagę na wejście w życie z dniem 27 stycznia 2014 roku ustawy z 13 czerwca 2013 roku o zmianie Kodeksu Karnego i Kodeksu Postepowania Karnego. Podkreśliła nowelizację, która obejmuje w szczególności art. 185 a KPK i art. 185 b KPK, wprowadzając obowiązek znacznie szerszego stosowania, niż wynika to z dotychczasowego brzmienia tych przepisów, określonych w nich trybów przesłuchiwania osób małoletnich oraz nowy tryb przesłuchiwania w charakterze świadka osób pokrzywdzonych przestępstwem a art. 197 do 198 KK. Odwołując się do temetu Konferencji, Pani Prokurator przedstawiła statystyki Prokuratury Rejonowej w Rykach z ostatniego roku. W 2013 roku zostało zarejestrowanych 1586 spraw, w tym 145 spraw przeciwko rodzinie - z art. 207 § 1 KK - o fizyczne i psychiczne znęcenie się, co stanowi 9,1% wpływu. W 2012 roku zanotowano 139 takich spraw.

Następnie głos zabrała Pani Wiceprezes Sądu. Przybliżyła praktykę stosowania prawa karno-wykonawczego, które reguluje zasady wykonywania kar, środków karnych i zabezpieczających oraz innych rozstrzygnięć podejmowanych w postępowaniu karnym lub wykroczeniowym w Powiecie Ryckim. Ponadto przedstawiła Ustawe z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych.

W dalszej kolejności głos zabrał przedstawiciel KPP w Rykach. Przybliżył problematykę przeciwdziałania przemocy w Powiecie Ryckim z uwzględnieniem procedury Niebieskiej karty. W 2013 r. sporządzono 105 Kart, w tym 70 w wydziale prewencji, a 35 w Wydziale kryminalnym. Odnotowano łącznie 107 sprawców przemocy, w tym 70 pod wpływem alkoholu. Przemocą dotknięte zostały 124 osoby, w tym 97 kobiet, 13 mężczyzn, 14 małoletnich. Ze względu na miejsce zamieszkania - 59 osób dotkniętych przemocą pochodziło ze wsi, a 46 z miasta.

Statystyki na temat zjawiska przemocy w rodzinie w 2013 r. przedstawiła również Pani Agnieszka Mioduchowska-Zienkiewicz, pracownik PCPR w Rykach. W ubiegłym roku do Centrum zgłosiło się łącznie 393 osoby, którym udzielono specjalistycznego poradnictwa. W tym odnotowano 80 osób (w 2012 r. - 91), które doświadczyły przemocy ze strony bliskich a także 35 sprawców przemocy (w 2012 r. - 24). Łącznie przeprowadzono 768 sesji poradnictwa (w 2012 r. - 733).

Spotkanie zakończył panel dyskusyjny.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, iż w dniu 17 grudnia 2013 r. odbyły się Warsztaty "Postaw na wiedzę - Poznaj swoje prawa" wraz z podsumowaniem realizacji projektu systemowego "Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze" realizowanego w ramach Priorytetu VII. Warsztaty odbyły się w Restauracji & Kręgielni K2 Centrum rozrywki.

Warsztaty otworzyła Pani Teresa Flak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach. Następnie odbyło się szkolenie "Postaw na wiedzę - Poznaj swoje prawa", które poruszało kwestie zakupów przez internet.

Na zakończenie Pani Teresa Flak wraz z Panem Stanisławem Jagiełło Starostą Ryckim wręczyła Podziękowania za udział w projekcie systemowym wszystkim uczestnikom projektu


KOMUNIKAT

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" zaprasza przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, którzy w codziennej pracy spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie do skorzystania z oferty konsultacji dla specjalistów

Mogą one dotyczyć: niejasności związanych z realizacją procedury "Niebieskie Karty", zasad funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, diagnozy zjawiska przemocy, konstruowaniem planu pomocy dla konkretnej rodziny i inne, budzące wątpliwości zagadnienia.

Konsultacje prowadzone są w formie:

- telefonicznych dyżurów dla specjalistów - w każdą środę od godziny 10:00 do 13:00 pod numerem telefonu 22 250-63-12

- elektronicznej za pośrednictwem forum internetowego (www.niebieskalinia.info zakładka "Forum") oraz adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rechabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwaliła "Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2013". Został on przyjęty Uchwałą Nr LV/276/06 z dnia 30 czerwca 2006r.

więcej>>


Komunikat

Na prośbę Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informujemy, że rusza II edycja konkursu grantowego Fundacji Tesco Dzieciom "Pracownia Talentów", który skierowany jest do organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży. Organizacje mogą zdobyć środki na realizację długoterminowych projektów edukacyjnych. Budżet programu to 250 tys. złotych, co pozwoli na sfinansowanie około 25 projektów w całym kraju.
Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki na realizację długoterminowych projektów edukacyjnych trwających 9 miesięcy (od października 2014r. do czerwca 2015r.) w jednym z następujących obszarów:
- tworzenie możliwości dla młodych ludzi - inspirowanie młodych ludzi do poszerzania horyzontów i realizowania swojego potencjału; przygotowanie młodych ludzi do rozpoczęcia pierwszej pracy oraz walka z bezrobociem wśród młodych ludzi;
- walka z marnowaniem żywności - edukowanie dzieci i młodzieży nt. źródeł i przyczyn marnotrawienia żywności i walka z tym zjawiskiem;
- promocja zdrowego trybu życia - pogłębianie wiedzy nt. zdrowego trybu życia: odżywiania, walki z otyłością, aktywności fizycznej.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie wymogów regulaminu, wypełnienie formularza wniosku (dostępny na stronie internetowej Fundacji www.fundacjatesco.pl), oraz przesłanie go na wskazany adres e-mail. Termin złożenia aplikacji upływa 18 sierpnia 2014r. Komisja konkursowa oceni wszystkie nadesłanie aplikacje i przyzna środki na realizację tym, które otrzymają największą liczbę punktów. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni w połowie września 2014r.

osoba do kontaktu:

Agata Ficek - Kierownik Projektu

tel. 797 304 564, 12 2552 200

Fundacja Tesco Dzieciom

ul. Kapelanka 56, 30 - 347 Kraków


Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, że włączyło się w kampanię społeczną Rzecznika Praw Dziecka "Jestem mamy i taty". Kampanię promują spoty telewizyjne, radiowe, działania w prasie, TV, kinach, Internecie. Sugestywny przekaz ma za zadanie wstrząsnąc każdym, kto świadomie wikła swoje dziecko w konflikty, wykorzystując je we własnych rozgrywkach lub traktuje dziecko jako "kartę przetargową".

W tut. Centrum romieszczono plakaty związne z drugą odsłoną kampanii, których celem jest niesienie pomocy rozstającym sie rodzicom w przezwyciężeniu ich skrajnych emocji i zwróciły uwagę na cierpienie ich dziecka. Dorośli mają prawo do rozstania, lecz zawsze powinni pamiętać, że nikt i nic nie zwolni ich z bycia odpowiedzialnym rodzicem. Niezależnie od tego, co się między nimi wydarzy, dla swoich dzieci niezmiennie będą mamą i tatą. Nikt bowiem nie może odebrać dziecku prawa do kontaktu z każdym z rodziców.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodiznie w Rykach zaprasza instytucje pragnące włączyć się w kampanię społeczną "Jestem mamy i taty" o zgłoszenie się do tut. Centrum w celu pobrania plakatów, które będzie można wyeksponować w widocznych i uczęszczanych miejscach.


Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym "Zielony Liść" w związku z Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw w dniach 20-24 luty 2012 wyznaczyla dodatkowe godziny pracy przy obsłudze infolinii 801 112 982 (całkowity koszt połączenia z telefonu stacjonarnego, niezależnie od czasu trwania rozmowy, jest równy cenie jednego impulsu).

W godz. 10:00 - 16:00 dyżurujący prawnicy udzielać będą porad prawnych ofiarom wypadków komunikacyjnych i ich bliskim telefonicznie, w siedzibie Fundacji (ul. Ducha Św. 5/4, 87-100 Toruń) oraz drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Poza Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw Biuro Fundacji przyjmuje zgłoszenia poszkodowanych od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.


 

INFORMACJA

w dniach 25 lutego - 2 marca 2013 r.

organizowany jest

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

W związku z tym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A w zakresie pomocy ofiarom przestępstw będzie udzielane wsparcie i pomoc psychologiczna

Poniedziałek, wtorek, środa i czwartek w godz. 7.30 - 18.00. piątek w godz. 7.30 - 15.30.

Ponadto informujemy, że na terenie Powiatu Ryckiego osoby będące ofiarami przestępstw mogą uzyskać pomoc w następujących instytucjach:

Prokuratura Rejonowa w Rykach ul. Karola Wojtyły 29

 • 25 lutego 2013 r. - Robert Czochra - pok. 55, tel. 81 865-60-43
 • 26 lutego 2013 r. - Rafał Nozdryn - Płotnicki - pok. 56, tel. 81 865-60-44
 • 27 lutego 2013 r. - Dariusz Burek- pok. 24, tel. 81 865-60-49
 • 28 lutego 2013 r. - Hanna Dobek - pok. 22, tel. 81 865-60-48
 • 01 marca 2013 r. - Ewelina Kwaśniak - pok. 57, tel. 81 865-60-44

Dyżurujący prokuratorzy będą udzielać wszechstronnej informacji o uprawnienia przysługującym osobom pokrzywdzonym oraz sposobach i możliwościach załatwienia ich spraw.

Porady te będą udzielane w godzinach: 9:00 - 15:00

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stężycy przy Urzędzie Gminy w Stężycy ul. Plac Senatorski 1 tel. 81 866-30-38, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed pomocą w rodzinie - 2-3 posiedzenia w miesiącu w zależności od potrzeb, w czwarki ewentualnie we wtorki o godz. 15:30.

Punkt dla ofiar przemocy w rodzinie, w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Paprotni - spotkania odbywają się w miarę potrzeb.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29 (tel. 81 865-71-70) - Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rykach - w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym doraźna pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, porad prawnych, kierowania do dostosowanych instytucji w celu uzyskania fachowej pomoc - codziennie w godz. 7.00 - 15.30.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A (tel. 81 865-48-52) - Punkt Interwencji Kryzysowej - w zakresie poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, pomocy dla osób doznających przemocy i sprawców przemocy, pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i wychowawczych - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, dodatkowo dużury od poniedziałku do czwartku od godz. 15:30 do 18:00.

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie uruchomiony przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dęblinie - czynny w każdy czwartek w godzinach 16:00-18:00 w budynku Urzędu Miasta w Dęblinie, ul. Rynek 12, pok. nr 22, tel 81 883 25 05 (czynny w czwartek w godz. 16:00-18:00, dyżury pełnią: pracownik socjalny - w każdy czwartek, kurator sądowy - w pierwszy czwartek miesiąca, psycholog - w drugi czwartek miesiąca, funkcjonariusz policji - w trzeci czwartek miesiąca.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ułężu - Ułęż 168, 81 866 70 39 - pomoc skierowana do ofiar i sprawców przemocy - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Zespół Interdyscyplinarny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowodworze - Nowodwór 71A, tel. 81 866 10 01 - działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:30.


W związku z Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach zaprasza na Powiatową Konferencję nt. "Pomocy ofiarom przestępstw", która odbędzie się dnia 27 lutego 2013 r. (środa) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach (I piętro). Celem konferencji jest promowanie współpracy na rzecz zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie na terenie powiatu ryckiego oraz wymiana doświadczeń instytucji świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy.

Serdecznie zapraszamy!


 

http://www.pcprryki.bip.lublin.pl/bądź w siedzibie PCPR, ul. Wyczółkowskiego 10a, Ryki, tel. 81 865 47 06.


 

INFORMACJA

w dniach 24 lutego - 1 marca 2014 r.

organizowany jest

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

W związku z tym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A w zakresie pomocy ofiarom przestępstw będzie udzielane wsparcie i pomoc psychologiczna

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 - 18.00.

Prokuratura Rejonowa w Rykach ul. Karola Wojtyły 29

 • 24 lutego 2014 r. - Katarzyna Winnicka - Misztal - pok.55, tel. 81 865-60-43
 • 25 lutego 2014 r. - Rafał Nozdryn - Płotnicki - pok. 56, tel. 81 865-60-44
 • 26 lutego 2014 r. - Ewelina Kwaśniak - pok. 57, tel. 81 865-60-44
 • 27 lutego 2014 r. - Dariusz Burek - pok. 24, tel. 81 865-60-49
 • 28 lutego 2014 r. - Hanna Dobek - pok. 22, tel. 81 865-60-48

Dyżurujący prokuratorzy będą udzielać wszechstronnej informacji o uprawnieniach przysługującym osobom pokrzywdzonym oraz sposobach i możliwościach załatwienia ich spraw.

Porady te będą udzielane w godzinach: 9:00 - 15:00

Ponadto informujemy, że na terenie Powiatu Ryckiego osoby będące ofiarami przestępstw mogą uzyskać pomoc w następujących instytucjach:

 • Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stężycy przy Urzędzie Gminy w Stężycy ul. Plac Senatorski 1 tel. 81 866-30-38, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed pomocą w rodzinie - 2-3 posiedzenia w miesiącu w zależności od potrzeb, w czwarki ewentualnie we wtorki o godz. 15:30.
 • Punkt dla ofiar przemocy w rodzinie, w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Paprotni - spotkania odbywają się w miarę potrzeb.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29 (tel. 81 865-71-70) - Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rykach - w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym doraźna pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, porad prawnych, kierowania do dostosowanych instytucji w celu uzyskania fachowej pomoc - codziennie w godz. 7.00 - 15.30.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A (tel. 81 865-48-52) - Punkt Interwencji Kryzysowej - w zakresie poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, pomocy dla osób doznających przemocy i sprawców przemocy, pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i wychowawczych - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, dodatkowo dyżury od poniedziałku do czwartku od godz. 15:30 do 18:00.
 • Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie uruchomiony przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dęblinie - czynny w każdy czwartek w godzinach 16:00-18:00 w budynku Urzędu Miasta w Dęblinie, ul. Rynek 12, pok. nr 22, tel. 81 883 25 05 (czynny w czwartek w godz. 16:00-18:00, dyżury pełnią: pracownik socjalny - w każdy czwartek, kurator sądowy - w pierwszy czwartek miesiąca, psycholog - w drugi czwartek miesiąca, funkcjonariusz policji - w trzeci czwartek miesiąca.
 • Punkt Konsultacyjno-Informacyjny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ułężu - Ułęż 168, 81 866 70 39 - pomoc skierowana do ofiar i sprawców przemocy - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.
 • Zespół Interdyscyplinarny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowodworze - Nowodwór 71A, tel. 81 866 10 01 - działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:30.

 


 

KOMUNIKAT

W nawiązaniu do informacji Starosty Ryckiego Stanisława Jagiełło zamieszczonej na stronie: http://www.ryki.powiat.pl/index.php?id=1&n_id=3008 w dniu 13 marca 2013 r. dot. Programu wyrównywania różnic między regionami II w 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach uprzejmie informuje, iż termin złożenia kompletnych wniosków w ww. Programie dotyczących obszarów B, C, D upływa z dniem 15 kwietnia 2013 r. (do godziny 14:00).Obszary dotyczą:

B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach lub placówkach edukacyjnych, realizujących zadania w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r.,

C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

D - likwidacja barier transportowych.

Informacji w tej sprawie udziela Pani Teresa Smolak tel. 81 865 48 52

więcej>>


KOMUNIKAT

Zgodnie z Komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dn. 1 lutego 2013 r., w którym ukazały się kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2013 r. informujemy, iż wnioski na poszczególne zadania będą wydawane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ryckiego, po zawarciu umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Powiatem Ryckim a Oddziałem PFRON. Zgodnie z kominikatem PFRON termin zawarcia umowy upływa z dniem 30 kwietnia 2013 r. Po zawarciu umowy na stronie PCPR Ryki (http://www.pcprryki.pl/) zostanie umieszczona szczegółowa informacja o programie, terminy przyjmowania wnioków oraz wzory wniosków.

W chwili obecnej z zasadami programu można zapoznać się z komunikatów PFRON, które ukazały się dnia 25 stycznia oraz 1 lutego br. i są zamieszczone na stronie internetowej PFRON : http://www.pfron.org.pl


Zarządzenie Nr 2/2013

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

z dnia 04 marca 2013

w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych

Na podstawie § 5 ust. 2 i § 13 ust. 2 pkt 2 litera b Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 pkt 7c Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z bardzo ograniczonymi środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarządzam, co następuje:

§ 1

Na rok 2013 ustalam wysokość dofinansowania ze środków PFRON w sposób następujący:

 1. na zakup aparatów słuchowych:
  • dochód na osobę do 600,00 zł - dofinansowanie do 500,00 zł
  • dochód na osobę do 1000,00 zł - dofinansowanie do 400,00 zł
  • dochów na osobę powyżej 1001,00 zł - dofinansowanie do 300,00 zł
  • dla osób dorosłych niepełnosprawnych czynnych zawodowo, bez względu na sytuację rodzinną - 150% limitu przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia
  • dla dzieci niepełnosrawnych do 18 roku życia i dla młodzieży niepełnosprawne uczącej sę do 24 roku życia do 150% limitu Narodowego Funduszy Zdrowia
  • Systemy FM do 3000,00 zł.
 2. na zakup wózków inwalidzkich:
  • ręczny - 100% limitu Narodowego Funduszu Zdrowia
  • wózek stabilizujący głowę i plecy - do 150% limitu Narodowego Funduszu Zdrowia
  • wózek inwalidzki specjalistczny dla dzieci do 150% limitu Narodowego Funduszu Zdrowia
  • naprawy wózków inwalidzkich - do 150% limitu Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. do zakupu protezy powietrznej do leczenia bezdechu sennego - do 150% limitu NFZ oraz wymaganego udziału własnego osob niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
 4. do zakupu protezy kończyn - do 150% limitu Narodowego Funduszu Zdrowia.
 5. do zakupu aparatów tulejkowych - do 150% limitu Narodowego Funduszu Zdrowia.
 6. do zakupu pionizatorów - do 150% limitu Narodowego Funduszu Zdrowia.
 7. zakupu materaca przeciwodleżynowego, obuwia ortopedycznego, fotelika rehabilitacyjnego dla dzieci - do 150% limitu Narodowego Funduszu Zdrowia.
 8. dofinansowanie do zakupu pieluchomajtek, wkładów anatomicznych, cewników i worków - 70 % kosztów kwoty wnioskowanej.
 9. sprzęt rehabilitacyjny do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości 5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

§ 2

Zarządzenie podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej PCPR w Rykach i wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Jednostki.

§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem 04 marca 2013 roku.


Uchwała Nr XX/98/12

Rady Powiatu Ryckiego

z dnia 30 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2012 roku na Powiat Rycki.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 35a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2011r. Dz. U. Nr 127, poz. 721), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Określa się zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki finansowe PFRON, przypadające według algorytmu w 2012 r. na Powiat Rycki zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wszelkie zmiany dotyczące wielkości środków na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dokonywane są przez Zarząd Powiatu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej informacji w zakładce PFRON


Aneks nr 2 z dnia 01 sierpnia 2012 roku

do zarzadzenia nr 2/2012 w sprawie wysokości dofinasowania do zakupu aparatów słuchowych dla osób niepełnosprawnych z dnia 30 kwietnia 2012 roku

§ 1

Od 1 sierpnia 2012 roku § 1 ust. 1, pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Dla niepełnosprawnych osób dorosłych:

 1. Dla osoby samotnej:

  1. przy dochodzie netto do 1000, - zł dofinansowanie do 1200,-zł

  2. przy dochodzie powyżej 1000,- zł dofinansowanie do 1000,-zł

 2. dla osoby we wspólnym gospodarstwie:

  1. przy dochodzie netto w przeliczeniu na 1 osobę do 800,-zł dofinansowanie do 1000,-zł

  2. przy dochodzie netto w przeliczeniu na 1 osobę powyżej 800,-zł dofinansowanie do 800,- zł

§ 2

Pozostałe zapisy zarządzenia nr 2 nie ulegają zmianie

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2012 roku


Uchwała Zarządu Powiatu Ryckiego z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych na zadania, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2012 r. na Powiat Rycki.

Uzasadnienie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach przedłożyo wniosek o dokanie przeniesień środków finansowych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnopsrawnych przypadające według algorytmu w 2012 r., realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach.

Przeniesienia środków pomiędzy zadaniami PFRON wynikają z analizy planu finansowego PFRON, polegającej na wykorzystaniu środków PFRON na poszczególne zadania do końca czerwca br.

W związku z wykorzystaniem środków finansowych na zadanie - dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz bardzo dużą ilością złożonych nowych wniosków, planuje się przenieść kwotę 60 000,00 zł z zadania - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ponieważ do końca czerwca br. wykorzystano ok. 34% środków przezanczonych na to zadanie (zmiejszenie planu finasnowego), na zadanie - dofinasowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (zwiększenie planu finansowego).

Zaakceptowanie zmian budżetowych w planie finansowym PFRON spowoduje zabezpieczenie aktualnych potrzeb oraz efektywniejsze wykorzystanie przyznanych dla powiatu środków dla osób niepełnosprawnych.

Uchwała Nr LXXXIX/308/12 Zarządu Powiatu Ryckiego z dnia 26 lipca 2012 r.

Załącznik do Uchwały


UWAGA!!!

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II - przedłużenie terminu naboru wniosków i wystąpień dotyczących obszarów A, B, C, D i F

Zarząd PFRON przedłużył do dnia 31 sierpnia 2012 roku termin składania wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i powiatowych dotyczących obszarów A,B,C, D i F programu.


UWAGA !!!

"Program wyrównywania różnic między regionami II" w 2012 r.
Zgodnie z pismem Oddziału Lubelskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych z dnia 02.07.2012 r. znak: L.dz/O-03/OPP/KO/1021/2012 został uruchomiony "Program wyrównywania różnic miezy regionami II". Oddział zaprasza do uczestnictwa w programie.
Termin przyjmowania wniosków A, B, C, D, F i G upływa 27.07.2012 r. Wnioski należy składać w Seretariacie Starostwa Powiatowego w Rykach w godzinach prac urzędu,
Obowiązujące wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej Funduszu: więcej>>

 

Zarządzenie Nr 5/2012

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie wprowadzenia aneksu do zarządzenia nr 2/2012 o wysokości dofinansowanie do zakupu aparatów słuchowych dla osób niepełnosprawnych.

Na podstawie § 5 ust. 2 i § 13 ust. 2 litera b Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r, Nr 96, poz. 861 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 pkt 7c Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach w związku z bardzo ograniczonymi środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarządzam, co następuje:

§ 1

W § 1 Zarządzeniu nr 2/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z dnia 05 czerwca 2012 roku dodaje się pkt. 4 w brzmieniu: "w szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania zwiększonego dofinansowania".

§ 2

Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem 05 czerwca 2012 roku.

§ 3

Zarządzenie podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej PCPR w Rykach i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Jednostki.


Zarządzenie Nr 2/2012

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

z dnia 30 kwietnia 2012 roku

w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych dla osób niepełnosprawnych

Na podstawie § 5 ust. 2 i § 13 ust. 2 litera b Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r, Nr 96, poz. 861 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 pkt 7c Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach w związku z bardzo ograniczonymi środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Na rok 2012 ustalam wysokość dofinansowania ze środków PFRON do zakupu aparatów słuchowych, w sposób następujący:

1) dla niepełnosprawnych osób dorosłych:

 • dla osoby samotnej:
  • przy dochodzie netto do 1000,00 zł - dofinansowanie do 800,00 zł,
  • przy dochodzie netto od 1001,00 zł - dofinansowanie do 560,00 zł
 • dla osoby we wspólnym gospodarstwie domowym:
  • przy dochodzie netto w przeliczeniu na 1 osobę do 800,00 zł - dofinansowanie do 800,00 zł
  • przy dochodzie netto w przeliczeniu na 1 osobę od 801,00 zł - dofinansowanie do 560,00 zł

- z zastrzeżeniem pkt 2

2) dla osób dorosłych niepełnosprawnych czynnych zawodowo, bez względu na sytuację rodzinną - do 150 % limitu Narodowego Funduszu Zdrowia.

3) dla dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia i dla niepełnosprawnej młodzieży do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki - do 150 % limitu przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

§ 2

Zarządzenie podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej PCPR w Rykach i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Jednostki.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2012 roku.

Zarządzenie Nr 3/2012

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

z dnia 30 kwietnia 2012 roku

w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych.

Na podstawie § 5 ust. 2 i § 13 ust. 2 litera b Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r, Nr 96, poz. 861 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 pkt 7c Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach w związku z bardzo ograniczonymi środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Na rok 2012 ustalam dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych niżej wymienionych, ustalam w następujący sposób:

 1. System FM - 5000,00 zł
 2. pozostałe przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zgodnie z § 13 ust. 2 pkt. 2 i 3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2. W przypadku, gdy suma kwot przyznanego dofinansowania ze środków PFRON i ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia byłaby wyższa od całkowitego kosztu danego przedmiotu, dofinansowanie ze środków PFRON zostanie odpowiednio obniżone.
§ 2
Zarządzenie podano do publicznej wiadomości porzez ogłoszenie na stronie internetowej PCPR w Rykach i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki.
§ 3
Faktury dotyczące zakupów przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych z 2011 roku będą realizowane w terminie do 30 czerwca 2012 roku.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2012 roku.

Zarządzenie nr 4/2012
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z dnia 30 kwietnia 2012 oku w sprawie zasad i wysokości dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku
Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 i 12 i § 6.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694), zarządzam co następuje:
§ 1
W związku z ogranoczonymi środkami PFRON ustalam kolejność przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych na rok 2012 w sposób następujący:
 1. w pierwszej kolejności - dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 24 roku życia, uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności,
 2. pozostałym osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
 3. osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, które nie korzystały z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON.
§ 2
W przypadku wystąpienia możliwości finansowych tj. otrzymania dodatkowych środków PFRON, rezygnacji Wnioskodawców z przyznanego dofinansowania, począwszy od miesiąca września 2012 r. przyznawane będą dofinansowania dla pozostałych osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, które korzystały z dofinansowania w latach ubiegłych i osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.
§ 3
Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego nie ulega pomniejszeniu i przyznawane jest w kwotach wynikających z § 6.1. rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
§ 4
Zarządzenie podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej PCPR w Rykach i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki.
§ 5
Podział środków PFRON na poszczególne zadania realizowane przez PCPR, jak również zasady przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych został zatwierdzony przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 22 marca 2012 r.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2012 roku.

Uchwała Nr XX/98/12

Rady Powiatu Ryckiego

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2012 roku na Powiat Rycki.

 

 

Uzasadnienie do wniosku >>

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/98/12 z dnia 30.04.2012 r. >>

Zarządzeniem Nr 10/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach dzień 27 grudnia r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach w tym dniu będzie nieczynne.

Odpracowanie nastąpi 7 grudnia 2013 r. (sobota).

Wszystkich interesantów zapraszamy do załatwienia swoich spraw w godzinach od 7:30 do 15:30.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, iż w listopadzie 2013 roku planowane jest rozpoczęcie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do tut. Centrum lub o kontakt telefoniczny

- 81 865 47 06.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce - Rodzina Zastępcza.

 


 

UWAGA!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

od 17 czerwca 2013 r. do 30 września 2013 r.

przyjmuje wnioski w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd" o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier transportowych (obszar A), likwidacji barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym (obszar B), likwidacji barier w poruszaniu się (obszar C), pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (obszar D).

Wnioski należy składać w siedzibie PCPR w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10a w godzinach 7:30 - 15:30. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do PCPR w Rykach, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zasadach dot. realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I finansowanego ze środków PFRON w 2013 r.

Druki dot. Modułu I


UWAGA!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

od 15 maja 2013 r. do 30 września 2013 r.

przyjmuje wnioski w ramach Modułu II pilotażowego programu "Aktywny samorząd" o dofinansowanie ze środków PFRON pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dawny Student).

Wnioski należy składać w siedzibie PCPR w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10a w godzinach 7:30 - 15:30. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do PCPR w Rykach, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach będzie rozpatrywać wnioski w dwóch cyklach:

I cykl - wnioski złożone do 28 czerwca 2013 r.

II cykl - wnioski złożone do 30 września 2013 r.

Wnioski, które wpłyną do PCPR po dacie 28 czerwca 2013 r. będą rozpatrywane w II cyklu.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zasadach dot. realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" MODUŁ II finansowanego ze środków PFRON.

Druki dot. MODUŁU II:

Dodatkowo informujemy, iż zasady, druki wniosków oraz terminy składania wniosków dot. MODUŁU I programu "Aktywny samorząd" zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.


UWAGA !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, iż rekrutacja do projektu "Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze" została zakończona.

 


UWAGA !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach w imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie ma przyjemność zaprosić na spotkanie informacyjne dotyczące projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych na terenie województwa lubelskiego, kierujących wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin spotkania: 23.04.2013 r. (wtorek), godz. 10:00-13:45

Miejsce: Inkubator Technologiczny (sala konferencyjna), ul. Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin

Tematyka spotkania dotyczyć będzie projektów umożliwiających m.in pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nabycie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w drodze szkoleń i staży zawodowych oraz możliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne.

więcej>> http://www.pokl.wup.lublin.pl

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jak co roku, obchodziło Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. 4 czerwca do siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach zaproszono rodziny zastępcze z całego powiatu, by podziękować im za trud wychowania dzieci.

O tych rodzinach pamiętamy nie tylko w dniu ich święta, ale przez cały rok. Cały czas przecież poświęcają się dla dzieci. Muszą być na każde zawołanie. Dzięki Państwu mają okazję zaznać ciepła rodzinnego - zwróciła się do zaproszonych gości Teresa Flak, dyrektor PCPR w Rykach. Spotkanie uświetnił występ dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 5 oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach. Po części oficjalnej podopieczni rodzin zastępczych uczestniczyli w zabawach z nagrodami, które zorganizowali pracownicy PCPR.

Obecnie w powiecie ryckim jest 47 rodzin zastępczych. Znajduje się w nich 64 dzieci.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach - organizator pieczy zastępczej - poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Centrum.


 

W dniu 30 maja obchodzony jest

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

z tej okazji wszystkim rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Ryckiego

podziękowania za dobre serce, poświęcenie, opiekę

i wychowanie dzieci w opiece zastępczej oraz za udział w spotkaniach grupy wsparcia

i życzenia uśmiechu na każdy dzień, dalszej wytrwałości w pełnieniu misji

składa

Dyrektor

Teresa Flak

oraz Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach


Starosta Rycki
serdecznie zaprasza
do udziału w Konferencji nt.
"ZADANIA POWIATU I GMIN W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW Z ZAKRESU PIECZY ZESTĘPCZEJ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY"
która odbędzie się w dniu 20 marca 2013 r. o godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10a.
PROGRAM KONFERENCJI:
 1. Powitanie gości i wprowadzenie do tematyki Konferencji - Stanisław Jagiełło - Starosta Rycki.
 2. Piecza zastępcza - zadania ustawowe - Danuta Wolska - Prezes Sądu Rejonowego w Puławach.
 3. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie - Justyna Baduchowska - Przewodnicząca VIII Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Puławach z siedzibą w Rykach.
 4. Przerwa kawowa.
 5. Panel dyskusyjny.
 6. Zakonczenie konferencji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o rozpoczęciu przez Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides" realizacji działań w ramach projektu "Centrum Pomocy Interdysplinarnej" współfinansowanego z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej>>


UWAGA!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, iż od dnia 11.03.2013 r. w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Rykach jest organizowana zbiórka używanych rzeczy, tj. ODZIIEŻY, BUTÓW, TOREBEK, ZABAWEK W DOBRYM STANIE oraz używanych TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH.

Jeśli robisz wiosenne porządki, jesteś w posiadaniu w/w tekstyliów i telefonów - przynieś je do Ośrodkam adres: ul. Ogrodowa 6, 08-500 Ryki, tel 81 473 60 20.

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy sprzeda te rzeczy, a pieniądze pozyskane z tej akcji przeznaczy dla placówki.

Ogłoszenie>>


Po raz czwarty Powiatowe Centrum Pomocy w Rykach jest organizatorem powiatowej konferencji nt. „Pomocy ofiarom przestępstw” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Głównym celem jest promowanie współpracy na rzecz zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie na terenie powiatu ryckiego oraz wymiana doświadczeń instytucji świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy - słowem wstępu powiedziała Teresa Flak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach.
W spotkaniu w dniu 27 lutego 2013 roku wzięli udział przedstawiciele instytucji z terenu powiatu ryckiego: Starostowie Powiatu Ryckiego; Prokurator Prokuratury Rejonowej w Rykach; Wiceprezes Sądu Rejonowego w Puławach z siedzibą w Rykach; Kuratorzy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich; Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Rykach i dwóch funkcjonariuszy, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rykach; Dyrektorzy Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznych w Dęblinie i w Rykach, Dyrektorzy, Kierownicy i Pracownicy jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu, Dyrektorzy i Pedagodzy placówek Oświatowych powiatu oraz przedstawiciele prasy lokalnej (łącznie - 35 osób). Gości powitał Starosta Rycki – Pan Stanisław Jagiełło, rozpoczynając konferencję słowami: „Przemoc w rodzinie stanowi jeden z poważniejszych problemów współczesnych państw na całym świecie. Przeciwdziałanie temu zjawisku zajmuje priorytetowe miejsce wśród zadań w naszym powiecie. (…) Świadkowie oraz osoby pokrzywdzone przestępstwem każdego dnia mają możliwość uzyskania pomocy – informacji o swoich prawach, obowiązkach, procedurach i etapach postępowania prawnego oraz instytucjach pomocowych. Jest ona udzielana przez jednostki policji, prokuratury, sądy, ale także inne instytucje: pomoc społeczną, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacje pozarządowe. Wszystkie instytucje pomocowe czynią starania, byśmy mogli poczuć się bezpieczniej i zyskać fachową pomoc”. Podczas konferencji Pani Hanna Dobek – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Rykach, przytoczyła statystyki dotyczące przemocy w powiecie ryckim: „W 2012 roku nastąpił wzrost zarejestrowanych spraw do 1617. W 2011 roku odnotowano 1591 spraw. Najwięcej spraw w 2012 r. zarejestrowano przeciwko mieniu (619), (…), bezpieczeństwu w ruchu drogowym (319), (…), rodzinie (187), (…) zdrowiu i życiu (113), (…) groźby popełnienia przestępstwa (112)”. Pani prokurator przekazała informację o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego i zwróciła się do uczestników konferencji z prośbą o informowanie osób pokrzywdzonych. Pan Mariusz Jaroszyński – Wiceprezes Sądu Rejonowego w Puławach, w swoim wystąpieniu przedstawił informację o reorganizacji sądu, możliwości dot. mediacji oraz odniósł się do statystyk II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Rykach. Okazuje się, że w 2012 r. do sądu wpłynęły 44 sprawy dot. przemocy w rodzinie (z art. 207 kk), co stanowi 6,5 % ogólnego wpływu spraw karnych (674 sprawy). Dla porównania, w 2011 r. zanotowano 54 takie sprawy, co stanowi 7,4 % ogólnego wpływu spraw karnych (729 spraw). Następnie swoje działania przedstawili dyrektorzy Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznych w Rykach i Dęblinie – Pani Alicja Kuchnio i Pani Magdalena Piechota. Działania Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy z uwzględnieniem Procedury Niebieskiej Karty przedstawił Pan Tomasz Kuliga – Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. Pani Magdalena Trych – Z-ca Kierownika OPS w Dęblinie, zaprezentowała zadania Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie miasta Dęblin, którego jest przewodniczącą, natomiast Pani Monika Łysiak – Pracownik socjalny OPS w Dęblinie, przedstawiła działania Punktu Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy działającego przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie – jako przykład dobrych praktyk. W ostatnim punkcie w programie konferencji Pani Agnieszka Mioduchowska – pracownik PCPR w Rykach, zaprezentowała działania tut. Centrum w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2012 r. PCPR przeprowadziło 733 sesji poradnictwa, co stanowi sytuację wzrostową w porównaniu do roku 2011 (549 sesji poradnictwa) Do tut. Centrum zgłosiło się 91 osób doświadczających wszystkich form przemocy (tj. fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, zaniedbanie), a także 24 sprawców przemocy. Dla porównania – w 2011 r. zgłosiło się 119 ofiar i 44 sprawców. „Priorytetowy cel w zakresie przemocy: ograniczanie zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków stosowania przemocy w powiecie ryckim, określa Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016. Ponadto tutejsze Centrum opracowało i od 2007 r. realizuje Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.
Po ciekawym panelu dyskusyjnym, Pan Tadeusz Oryl – Wicestarosta Powiatu Ryckiego, zakończył tegoroczną konferencję, podsumowując, iż najważniejszym zadaniem instytucji z powiatu ryckiego działających na rzecz osób krzywdzonych, jest ograniczenie zjawiska przemocy.
Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zgłosiło się 3 osoby.

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 lutego 2013 r. ogłosiło RESORTOWY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.


Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się i wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość
oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie Zbawiciela napełnia pokojem i wiarą,
niech da siłę do pokonywania trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Dyrektor i Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach w imieniu Przewodniczącej Rady Powiatu i Starosty Ryckiego ma zaszczyt zaprosić
DYREKTORÓW, KIEROWNIKÓW WRAZ Z PRACOWNIKAMI INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PRZEDSTAWICIELI INNYCH INSTYTUCJI
na Konferencję
"PROMUJ ZDROWIE Z POMOCĄ SPOŁECZNĄ"
która odbędzie się w dniu 22 listopada 2012 r. o godz. 12:00 w siedzibie ZSZ Nr 2 w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
 1. Wystąpienie okolicznościowe Stanisława Jagiełło Starosty Ryckiego
 2. Wręczenie adresów okolicznościowych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
 3. Wystąpienie zaproszonych gości
 4. Wystąpienie Hanny Czerskiej-Gąsiewskiej Przewodniczącej Rady Powiatu Ryckiego
 5. Prelekcja promująca zdrowie w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi
 6. Występy artystyczne
 7. Poczęstunek
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
 1. Mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu.
 2. Małżonek, dzieci, rodzice lub inne osoby - zgodnie z zawartą umową - w ten sposób, że:
  • kwota dochodu pozostająca po wniesieniu odpłatności nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. aktualnie 477,00 zł x 300% = 1431,00 zł,
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 351,00 zł x 300 % = 1053,00 zł
 3. Gmina, z której została skierowana do domu społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem umieszczenia w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonym przez mieszkańca i rodzinę.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, iż dyżury doradcy ds. osób niepełnosprawnych zostają odwołane do 5 listopada 2012 r.

UWAGA !!!
Informujemy, iż Uchwałą Zarządu Powiatu Nr XCI/316/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r. przyjęto zasady dotyczące realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" oraz określono terminy przyjmowania wniosków.

Termin przyjmowania wniosków w zakresie obszarów A, B1, B2, B3, C, D, E, F ustala się OD 30 SIERPNIA 2012 r. DO 30 WRZEŚNIA 2012 r.

UWAGA!!!

O dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku wraz z załącznikami do PCPR w Rykach, tj. do 30 września 2012 r., a nie data stempla pocztowego.

Druki wniosków dla osób dorosłych i dzieci wraz z załącznikami, Specyfikacjami przedmiotu dofinansowania w poszczególnych obszarach oraz zasady dotyczące realizacji programu znajdują sie w zakładce - Aktywny Samorząd

 


UWAGA!!!

Nastąpiła zmiana adresu Ośrodka Wsparcia w Rososzy oraz Domu Pomocy Społecznej w Rososzy.

Obowiązujący adres:

Leopoldów, ul. Księdza Drozdowskiego nr 37

08 - 500 Ryki


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIUE KURSÓW SZKOLENIOWYCH - PAKIET 9

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENI KURSÓW SZKOLENIOWYCH
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYJAZDU SZKOLENIOWEGO
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYJAZDU SZKOLENIOWEGO

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW SZKOLENIOWYCH

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYJAZDU SZKOLENIOWEGO

Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Załącznik Nr 8 do SIWZ


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup rowerów oraz sprzętu rehabilitacyjnego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu komputerowego

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na zorganizowanie usługi dotyczącej aktywizacji edukacyjnej dla 13 osób - młodzieży w wieku 15 - 25 lat w ramach projektu systemowego "Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze", Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

w ramach realizacji projektu "Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze", realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi dotyczącej aktywizacji edukacyjnej, oraz społecznej w formie stacjonarnej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi dotyczącej aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej w formie wyjazdowej


Zawiadomienie


ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ ORAZ SPOŁECZNEJ W FORMIE STACJONARNEJ

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Załącznik Nr 8 do SIWZ


ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, EDUKACYJNEJ, ZDROWOTNEJ ORAZ SPOŁECZNEJ W FORMIE WYJAZDOWEJ

w ramach realizacji projektu "Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze", realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ


Zarządzenie Nr 5/2011

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

z dnia 22 lutego 2011 roku

w sprawie określenia wysokości dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie § 5 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz.1694 z 2007 r.), § 4 ust. 3 pkt 7a Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy w Rykach oraz w związku z Uchwałą Rady Powiatu nr IV/30/11 z dnia 21 lutego 2011 r., zarządzam co następuje:

§ 1
Na rok 2011 obniżam wysokość należnego dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych do 20% w stosunku do kwot, o których mowa w § 6.1 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
§ 2
Środki PFRON na turnusy rehabilitacyjne przeznacza się dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 24 roku życia, uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności.
§ 3
Zarządzenie podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej PCPR w Rykach i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2011 roku.
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach
mgr inż. Teresa Flak

Zarządzenie Nr 3/2011
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

z dnia 22 lutego 2011 roku

w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych dla osób niepełnosprawnych

Na podstawie § 5 ust. 2 i § 13 ust. 2 pkt 2 litera b Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 pkt 7c Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach w związku z bardzo ograniczonymi środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Na rok 2011 ustalam wysokość dofinansowania ze środków PFRON do zakupu aparatu słuchowych, w sposób następujący:

1) dla niepełnosprawnych osób dorosłych:

 • dla osoby samotnej:
  • przy dochodzie netto do 1000,00 zł - do 600,00 zł,
  • przy dochodzie netto od 1001,00 zł - do 500,00 zł
 • dla osoby we wspólnym gospodarstwie domowym
  • przy dochodzie netto w przeliczeniu na 1 osobę do 800,00 zł - do 600,00 zł
  • przy dochodzie netto w przeliczeniu na 1 osobę od 801,00 zł - do 500,00 zł

- zastrzeżeniem pkt 2

2) dla osób dorosłych niepełnosprawnych czynnych zawodowo, bez względu na sytuację rodzinną - do 120 % limitu przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

3) dla dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia i dla niepełnosprawnej młodzieży do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki - do 150 % limitu przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

§ 2
1. Faktury z roku 2010 dotyczące zakupu aparatów słuchowych i złożone do 31 grudnia 2011 r. będą realizowane w 2011 r. zgodnie z § 1.
§ 3
Zarządzenie podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej PCPR w Rykach i wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Jednostki.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2011 roku.
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach
mgr inż. Teresa Flak


Zarządzenie Nr 4/2011

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

z dnia 22 lutego 2011 roku

w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych

Na podstawie § 5 ust. 2 i § 13 ust. 2 pkt litera b Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 pkt 7c Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach w związku z bardzo ograniczonymi środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zarządzam co nastepuje:

§ 1

1. Na rok 2011 ustalam dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych niżej wymienionych, w następującej wysokości:

 1. do indywidualnych przedmiotów pionizujących do - 2500,00 zł
 2. do wszystkich rodzajów protez ortopedycznych i ich napraw, maksymalnie do 120 % przyznanego limitu Narodowego Funduszu Zdrowia
 3. do pozostałych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - nie wymienionych wyżej - maksymalnie do wysokości 100 % przyznanego limitu Narodowego Funduszu Zdrowia
 4. do środków pomocniczych tj. pieluchomajtek - 70 % kwoty wnioskowanej

2. W przypadku, gdy suma kwot przyznanego dofiansowania ze środków PFRON i ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia byłaby wyższa od całkowitego kosztu danego przedmiotu, dofiansowanie ze środków PFRON zostanie odpowiednio obnizone.

§ 2
1. Faktury z roku 2010 dotyczące zakupów przedmiotów ortopedycznych i środków pomosniczych złożone do dnia 3 marca 2011 r. będą realizowane w br.
2. Faktury z roku 2010 dotyczące zakupów środków pomocniczych tj. pieluchomajtek złożonych po 31 marca 2011 r. nie będą realizowane w br.
§ 3
Zarządzenie podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej PCPR w Rykach, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2011 roku.
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach
mgr inż. Teresa Flak

Zaproszenie do złożenia oferty

na prowadzenie nadzoru budowlanego w 2012 r. przy realizacji zadania

- likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (teren powiatu ryckiego)

Zakres obowiązków:

 1. Przeprowadzenie wizji u Wnioskodawcy,
 2. Sprawdzenie kosztorysu inwestorskiego,
 3. Dokonanie odbioru robót w miejscu likwidacji barier architektonicznych,
 4. Sprawdzenie kosztorysu powykonawczego.

Do oferty należy dołączyć:

 • kopię zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 • kopię innych posiadanych uprawnień zawodowych,
 • w przypadku posiadania własnej działalności gospodarczej,
  • kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • kopię zaświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON,
  • kopię decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej.

Dodatkowe wymagania:

- osoba dyspozycyjna w godzinach 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE PISEMNEJ W SIEDZIBIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RYKACH PRZY UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 10A

OD 28 MARCA 2012 R. DO 6 KWIETNIA 2012 R. DO GODZ. 14:00


Z potrzeby serca

Czas Świąteczno-Noworoczny to dla wielu z nas najważniejsze wydarzenie w roku - okres radość, spokoju i rodzinnych spotkań przy stole. Niestety dla wielu dzieci w Polsce te dni są pełne smutku, samotności i tęsknoty za bezpiecznym domem. Dlatego warto podzielić się tym dobrem z potrzebującymi dziećmi.

Przyjąć do własnej rodziny nie swoje dziecko, ofiarować mu swoją miłość i troskę, wprowadzić je w dorosłe życie i dzielić z nim radości i smutki to jeden z wielkich darów, jakie można można ofiarować drugiemu człowiekowi. W interesie dzieci i w interesie zdrowego społeczeństwa należy wspierać rozwój wszelkich form rodzicielstwa zastępczego.

Podjęcie się roli rodziców zastępczych wiąże się z ogromną pracą. Dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wywodzą się z różnych domów i środowisk. Czasami trzeba dużego wysiłku, aby wychować podopiecznych. Ale warto podjąć ten trud.

Powszechnie przyjmuje się, że naturalna rodzina jest najlepszym środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym dla każdego dziecka, ale tylko wtedy, gdy spełnia we właściwy sposób swoją funkcję.

Rozmiary tego zjawiska nie maleją, ale wręcz rosną z każdym rokiem. Istnieje więc konieczność ciągłego poszukiwania nowych i ulepszania istniejących form opieki nad dziećmi i młodzieżą osieroconą. Problem dzieci osieroconych i opuszczonych istnieje od wieków, a na pewno nie jest ryzykiem stwierdzenie, że od początku życia człowieka na ziemi, od dawna zastanawia się więc, kto i w jaki sposób ma się takimi dziećmi zajmować.

W przypadku konieczności umieszczenia dziecka poza rodziną naturalną, bardzo ważne jest, by dzieci były jak najbliżej domu rodzinnego, by rodzice mieli łatwiejszy kontakt z dziećmi umieszczonymi w placówce lub rodzinie zastępczej, co zwiększa szansę na powrót tych dzieci do domu.

Obecnie w Powiecie Ryckim funkcjonuje 45 rodzin zastępczych, w tym 1 zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna rodzina oraz 2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego. W rodzinach tych znajduje się obecnie 58 dzieci. Ponadto 17-cioro dzieci z naszego powiatu znajduje się w rodzinach zastępczych w innych powiatach. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywa 22 dzieci z powiatu Ryckiego.

W związku z nadal niewystarczającą liczbą kandydatów na niespokrewnione i zawodowe rodziny zastępczej, w których powinny być umieszczane dzieci wymagające opiek, jak również z potrzeb jakie są na naszym terenie, Zarząd Powiatu w Rykach podjął działania w celu tworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

DZIECI MARZĄ, BY DORASTAĆ W RODZINIE,

CZY IM SIĘ TO UDA ZALEŻY RÓWNIEŻ OD CIEBIE!

Osoby zainteresowane pełnieniem roli Rodziców Zastępczych prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10a, tel. 81 865 47 06


Chętnie spiesz z pociechą, radą,

pomocą, sercem"

Stefan kard. Wyszyński

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje,

iż w dniu 21 listopada 2011 r. o godz. 13:00 w siedzibie ZSZ Nr 2 w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10a

odbędą się Powiatowe Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

 • Powitanie

 • Wystąpienie okolicznościowe Stanisława Jagiełło Starosty Ryckiego

 • Wręczenie adresów okolicznościowych

 • Wystąpienie zaproszonych gości

 • Występy artystyczne

 • Poczęstunek


Zarządzenie Nr 45/2011 Starosty Ryckiego

z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

więcej >>


"PEGAZ" w obszarach A, C i E - realizacja w 2011 roku
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 sierpnia do dnia 22 sierpnia br. przyjmowane są wnioski w ramach programu "Pegaz 2010" w obszarach:
Obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
Obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu,
Obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
Jednocześnie Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PFRON na 2011 r.

Wnioski należy składać w Oddziałach PFRON właściwych dla miejsca zamieszkania w dniach od 1 sierpnia do 22 sierpnia 2011 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są na stronie Funduszu (www.pfron.org.pl w zakładce programy i zadania PFRON) oraz w Oddziałach PFRON.


"Program wyrównywania różnic między regionami II"- realizacja w 2011 r.

Oddział Lubelski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, iż Uchwałą nr145/2011 Zarządu PFRON z dnia 14.07.2011 r. zostały ustalone terminy na aktualizację i uzupełnienie wniosków i wystąpień złożonych w Oddziałach PFRON w 2010 r. w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" oraz na składanie nowych wniosków i wystąpień w obszarze D ww. programu - likwidacja barier transportowych.

Wobec powyższego informujemy, iż od 18 lipca do 19 sierpnia 2011 r. w ramach realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami II" można składać:

 • aktualizację i uzupełnienie w zakresie nie rozpatrzonych a zweryfikowanych pozytywnie wniosków i wystąpień złożonych w 2010 r., z zastrzeżeniem, iż aktualizacja nie może obejmować zwiększenia kwoty wnioskowanej,
 • nowe wnioski i wystąpienia w ramach obszaru D-likwidacja barier transportowych.

W związku z powyższym, Oddział zaprasza Państwa do uczestnictwa w programie.
Jednocześnie Oddział informuje, iż obowiązujące uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzania programu oraz uchwała Zarządu PFRON w sprawie procedur realizacji programu, a także wzory oświadczeń o wyrażeniu zgody na wstąpienie w rolę realizatora programu, są dostępne na stronie internetowej Funduszu http://www.pfron.org.pl i programy PFRON/program wyrównywania różnic między regionami II.

W przypadku obszarów programu A, B, D i F projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu do jednostki samorządu terytorialnego, która jest realizatorem programów, właściwej dla miejsca realizacji projektu, zawierający projekt sporządzony zgodnie z zasadami stanowiącymi załącznik nr 1 do procedur realizacji programu "Program wyrównywania różnic między regionami II" z zastrzeżeniem ust. 3.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2011 r.

- dla obszaru D

 • realizator programu (samorząd powiatowy) udokumentuje potrzebę likwidacji barier transportowych,
 • likwidacja barier transportowych planowana jest w powiecie położonym na terenie podregionu, w którym PKB na jednego mieszkańca podregionu jest niższy niż 90 na jednego mieszkańca w kraju.

Wszelkie informacje o programie są udzielane w siedzibie Oddziału, telefonicznie 81 466 76 00 lub drogą e-meilową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, iż Dom Pomocy Społecznej w Rososzy dysponuje dwoma wolnymi miejscami. Więcej informacji pod numerem tel. 81 865 48 52.


Niech radość i pokój

Świąt Bożego Narodzenia

towarzyszy wszystkim przez cały

Nowy Rok 2012.

Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy,

spełnił zawodowe i społeczne zamierzenia

oraz by przyniósł wiele satysfakcji

z własnych dokonań.

Życzą

Dyrektor i Pracownicy

PCPR w Rykach


Ogłoszenie Nr EZ.8120.17.2011 Starosty Ryckiego z dnia 14 września 2011 r.

o naborze kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

więcej>>


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje,

iż w dniu 19 października 2011 r.

dyżur Doradcy ds. osób niepełnosprawnych oraz Terapeuty zostaje odwołany.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów promujących projekt systemowy "Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych opuszczających placówki i rodziny zastępcze" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specyfikacja >>

Zał. 1 >>


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, iż Dom Pomocy Społecznej w Rososzy dysponuje dwoma wolnymi miejscami. Więcej informacji pod numerem tel. 81 865 48 52.


Informujemy o możliwości skorzystania z porad Doradcy ds. osób niepełnosprawnych (psychologa) oraz Terapeuty.

Doradca pełni dyżur w poniedziałki i piątki w godzinach 15:30 - 18:00 (tel. 81 865 47 06).

Terapeuta pełni dyżur w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15:30 - 18:00 (tel. 81 865 48 52).

Wejście od tyłu budynku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym

sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"

Jan Paweł II

Obchodzony 30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest świętem ogólnopolskim uchwalonym przez Sejm RP w 2006 roku. Dzień ten został ofiarowany rodzicom zastępczym za ich trud i poświęcenie, w dowód szacunku dla ich pracy.

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji, jeden z wielkich darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi. Ustanowienie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego ma na celu zwrócenie uwagi na wspieranie rodzin zastępczych, podniesienie ich rangi do tworzenia wokół nich przyjaznej atmosfery. Ten dzień przypomina o losach dzieci odrzuconych i osieroconych. Dzięki rodzinom zastępczym mają one szansę na wychowanie w ciepłej i rodzinnej atmosferze.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach zorganizowało w dniu 31.05.2011 r. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem - Powiatowy Dzień Rodziny.

Dzięki gościnności Pani Bożeny Wasilewskiej - Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej uroczystość odbyła się w siedzibie Warsztatów.

Uroczystość rozpoczęła Pani Teresa Flak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, która powitała zaproszonych gości: rodziny zastępcze wraz z dziećmi oraz Panią Hannę Czerską-Gąsiewską - Przewodniczącą Rady Powiatu, Pana Tadeusz Oryl - Wicestarostę Ryckiego w Rykach, Panią Barbarę Pawlak - Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Społecznej, Panią Alicję Kuchnio Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach, Panią Magdalenę Piechota Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach, Panią Justynę Szabłowską Kierownika Ośrodka Wsparcia w Rososzy oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Rykach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach.

Spotkanie uświetnił występ uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach oraz dziecięcego zespołu Tanecznego "Rytm" z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach i solistów również z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach.

Pani Hanna Czerska-Gąsiewska - Przewodnicząca Rady Powiatu i Wicestarosta Rycki Pan Tadeusz Oryl złożyli życzenia rodzinom zastępczym i wraz z Panią Dyrektor PCPR w Rykach Teresą Flak wręczyli jako podziękowanie za trud włożony w wychowanie dzieci okolicznościowe dyplomy oraz kwiaty a najmłodsi otrzymali drobne upominki za uczestnictwo w uroczystości.

Po części artystycznej oraz poczęstunku dorośli mieli możliwość zapoznania się z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zwiedzania bazy lokalowej, natomiast dzieci uczestniczyły w grach i zabawach na świeżym powietrzu pod kierunkiem pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Pamiątkowe zdjęcie>>

 

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

życzę Państwu w imieniu własnym oraz pracowników PCPR

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, uśmiechu, dużo zdrowia i radości dla Państwa oraz dzieci,

jak również niegasnącego optymizmu i samych szczęśliwych dni.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

Teresa Flak


 

Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera

Jan Paweł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach ma zaszczyt zaprosić

Rodziny zastępcze wraz z dziećmi

na uroczystość z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

POWIATOWY DZIEŃ RODZINY

w dniu 31 maja 2011 r. o godz. 15:00 w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej

w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 12

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodinie w Rykach informuje, że w dniu 16 czerwca 2011 r. w Sali Pompejańskej, budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19, odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla pracowników PCPR oraz pracowników OPS z terenu powiatów ryckiego i puławskiego.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 81 865 48 52.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, iż trwa rekrutacja do projektu systemowego "Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze" współfinansowanego ze środków Unii z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Grupą docelową projektu są m. in.:

- osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, domy dla matek a małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, objęte wsparciem tut. Centrum,

- osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi,

- młodzież w wieku 15-18 lat pochodząca z rodzin zastępczych,

- otoczenie uczestników projektu w zakresie jakim jest to niezbędne dla wsparcia uczestników.

Powyższym grupom konieczne jest zapewnienie dostępu do powszechnie cenionych dóbr i usług, w szczególności do rehabilitacji (osoby niepełnosprawne), edukacji, możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Jednym z działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu są szkolenia mające na celu zdolności do podjęcia zatrudnienia.

W ramach projektu oferujemy:

 • Kursy zawodowe (komputerowe, językowe, księgowości, kasy fiskalnej, kosmetyczne, ABC przedsiębiorczości i inne),
 • Kursy obsługi komputera,
 • Treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 • Doradztwo zawodowe,
 • Poradnictwo specjalistyczne (psycholog, pedagog, radca prawny),
 • Wyjazdy rehabilitacyjno-szkoleniowe,
 • Zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Informujemy, że beneficjenci projektu nie ponoszą żadnych opłat za uczestnictwo w projekcie.

Więcej informacji w/w wprawie znajdą Państwo w tut. Centrum lub pod numerami telefonu:

81 865 47 06 lub 81 865 48 52.


W związku z Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach serdecznie zaprasza na spotkanie z Panią Prokurator Hanną Dobek, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2011 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie przybycia (nr tel. 81 865 48 52) do dnia 21 lutego 2011 r. do 15:00.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby.


INFORMACJA

w dniach 21 lutego - 25 lutego 2011 r.

organizowany jest

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

W związku z tym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A w zakresie pomocy ofiarom przestępstw będzie udzielane wsparcie i pomoc psychologiczna

Poniedziałek, wtorek, środa i czwartek w godz. 7.30 - 18.00,

piątek w godz. 7.30 - 15.30.

Ponadto informujemy, że na terenie Powiatu Ryckiego osoby będące ofiarami przestępstw mogą uzyskać pomoc w następujących instytucjach:

Prokuratura Rejonowa w Rykach ul. Karola Wojtyły 29

 • 21 lutego 2011 r. - Dariusz Burek - pok. 24, tel. 81 865-60-48
 • 22 lutego 2011 r. - Robert Czochra - pok. 55, tel. 81 865-60-43
 • 23 lutego 2011 r. - Ewelina Kwaśniak - pok. 57, tel. 81 865-60-44
 • 24 lutego 2011 r. - Rafał Nozdryn - Płotnicki - pok. 56, tel. 81 865-60-44
 • 25 lutego 2011 r. - Arkadiusz Stańczyk - pok. 53, tel. 81 865-60-43

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stężycy przy Urzędzie Gminy w Stężycy ul. Plac Senatorski 1

tel. 81 866-30-38, w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godz. 15.30 - 17.00

Punkt dla ofiar przemocy w rodzinie, w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Paprotni.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29

tel. 81 865-71-70 w godz. 7.00 - 15.30.


HARMONOGRAM SPOTKAŃ GRUPY WSPARCIA:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach poniżej przedstawia harmonogram spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Ryckiego - w I półroczu 2011 r.

 • 5 stycznia 2011 r. - godz. 16:00
 • 2 luty 2011 r. - godz. 16:00
 • 2 marca 2011 r. - godz. 16:00
 • 20 kwietnia 2011 r. - godz. 16:00
 • 4 maja 2011 r. - godz. 16:00
 • 1 czerwca 2011 r. - godz. 16:00

W związku z powyższym uprzejmie zapraszamy do udziału w spotkaniach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Powyższe spotkania odbywać się będą w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.

Jednocześnie informujemy, że harmonogram spotkań na II półrocze 2011 r. zostanie przesłany w późniejszym terminie.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, że uległ zmianie termin spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Ryckiego w lutym 2011 r.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 lutego 2011 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.


UWAGA!!!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że prace nad Procedurami realizacji programu Pegaz 2010 oraz Procedurami realizacji programu Komputer dla Homera 2010 dobiegają końca. Po zatwierdzeniu przedmiotowych procedur przez Zarząd PFRON ich elektroniczne wersje zostaną zamieszczone na witrynie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl, co nastąpi na początku III kwartału bieżącego roku. Termin naboru wniosków wyznaczony zostanie w późniejszym terminie.

Procedury realizacji programu Pegaz 2010 oraz Procedury realizacji programu Komputer dla Homera 2010 zawierać będą szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dofinansowanie, wzory wniosków, a ich realizacja nastąpi nie wcześniej niż w I kwartale 2011 roku.

W odniesieniu do zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach przedmiotowych programów, jak również w odniesieniu do zakupu wóz ka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach obszaru C programu Pegaz 2010 przewiduje się, że w bieżącym roku kalendarzowym odbędzie się tylko i wyłącznie nabór wniosków, a ich realizacja nastąpi nie wcześniej niż w I kwartale 2011 roku.

W przypadku obszaru D programu Pegaz 2010 PFRON dołoży wszelkich starań, aby w bieżącym roku możliwe było uzyskanie przez osoby niepełnosprawne posiadające wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej tych wózków, tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.

Więcej na stronie www.pfron.org.pl.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach w 2010 r. realizowało projekt systemowy „Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W ramach realizacji projektu zawarto:

 • 15 indywidualnych programów usamodzielnienia z osobami opuszczającymi placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze,
 • 10 kontraktów socjalnych z młodzieżą w wieku 15-18 lat pochodzącą z rodzin zastępczych,
 • 50 ustaleń w ramach programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

W ramach indywidualnych programów usamodzielnienia, kontraktów socjalnych oraz ustaleń w ramach programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oferujemy:

 • Kurs komputerowy dla początkujących – okres realizacji – lipiec, sierpień 2010 r.

 • Kurs komputerowy dla średnio-zaawansowanych – okres realizacji – sierpień 2010 r.

 • Kurs komputerowy specjalistyczny – okres realizacji – lipiec 2010 r.

 • Kurs „Księgowość, kadry i prawo w sekretariacie” – okres realizacji – lipiec 2010

 

„Trening kompetencji i umiejętności społecznych” – okres realizacji – lipiec, sierpień 2010 r.


Dwutygodniowy wyjazd usprawniająco-szkoleniowy – okres realizacji – sierpień, wrzesień

2010 r.


I Indywidualne turnusy na rzecz programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Kolejny etap szkoleń:

 • Kurs „Bukieciarstwo i aranżacje roślinne”,
 • Kurs „Wizaż i stylizacja paznokci”,
 • „Kurs spawacza”,
 • „Wstęp do przedsiębiorczości”,
 • Specjalistyczne poradnictwo – psychologa, pedagoga, radcy prawnego.

Informujemy, że beneficjenci projektu nie ponoszą żadnych opłat za

uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

Więcej informacji w/w sprawie znajdą Państwo w tut. Centrum lub pod numerami telefonu

81 865 47 06 lub 81 865 48 52.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, że istnieje możliwość przyjęcia 2 osób na zajęcia rehabilitacyjne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rykach.

Osoby zainteresowane, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztacie, prosimy o zgłoszenie się do WTZ w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 12, tel. 81 865 10 83.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Koło w Rykach

mają zaszczyt zaprosić na

Bal Charytatywny

"Pomóż pokonać bariery niepełnosprawności"

który odbędzie się 23 X 2010 r.

w Restauracji "Oliwia"

Rozpoczęcie o godz. 20:00

W programie przewidziano

 • Rozpoczęcie Balu i powitanie Gości
 • Kiermasz wytworów Uczestników WTZ
 • Dobra zabawa przy muzyce zespołu "FORMAT"
 • Występ zespołu "Przyjaciele Przedszkola"
 • Smaczne jedzenie

Dochód z balu zostanie przeznaczony na modernizację powierzchni dojazdowej na placu Warsztatów Terapii Zajęciowej

Cena biletu: 250,00 zł od pary

Bilet wstępu z niespodzianką po dokonaniu wpłaty

Prosimy o potwierdzenie udziału w Balu do dnia 20 października 2010 r.

Wpłaty można dokonywać w sekretariacie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach / tel. 81-865-10-83 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach uprzejmie informuje, że wyjazd dzieci wytypowanych na kolonie letnie w Rzucewie w terminie 01.08.2010 r. - 14.08.2010 r. nastąpi w dniu 31.07.2010 r.

Miejsce zbiórki dla osób z gminy Ryki: parking przy Starostwie Powiatowym ul. Wyczółkowskiego 10 a o godz. 17:45 wyjazd busem na stację PKP w Puławach, a następnie o godz 19:17 wyjazd pociągiem w miejsce docelowe.

Miejsce zbiórki dla osób z gminy Dęblin: PKP Dęblin (wejście główne). O godz. 17:20 wyjazd busem na stację PKP w Puławach, a następnie o godz. 19:17 wyjazd pociągiem w miejsce docelowe.

Zwracamy szczególną uwagę na to, aby każde dziecko posiadało ważną legitymację szkolną (w przypadku braku ważnej legitymacji wszelkie dopłaty do biletów, które będą wynikać z braku legitymacji będą wypisywane na rodziców).

Planowany przyjazd dzieci w dniu 14.08.2010 r. około godz. 12:51 - miejsce przyjazdu: PKP Dęblin.

Osoby z gminy Ryki - miejsce przyjazdu: parking przy Starostwie Powiatowym ul. Wyczółkowskiego 10A około godz. 13:30.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z tutejszym Centrum - tel 81 8654706.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach w imieniu Lubelskiego Domu Medialnego zaprasza do udziału w projekcie pt. "Więcej wiesz - więcej możesz - kampania informacyjna" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcesz wiedzieć więcej?

- jak podnieść kwalifikacje?

- jak uzupełnić wykształcenie?

- jak zwiększyć swój potencjał?

- jak rozwijać pasje i umiejętności?

- poznać najnowsze formy uczenia się e-learning?

Przyjdź!!!

niezależnie od wieku i kwalifikacji

na bezpłatną konferencję poświęconą idei kształcenia przez całe życie w ramach projektu "Więcej wiesz - Więcej możesz - kampania informacyjna" która odbędzie się dnia 06.07.2010 r., o godz. 12.00 w Grand Hotelu Lublinianka ul. Krakowskie Przedmieście 56, Lublin

Organizatorzy zapewniają obiad raz napoje.

Dodatkowo uczestnicy konferencji otrzymają wersję papierową wystąpień prelegentów oraz liczne materiały promocyjne.

Osoby zainteresowane otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 02.06.2010 r., e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 81 532 37 77, tel. kom. 505 183 317.


Szanowna/y Pani/Pan

Dyrektor/Kierownik

Pracownicy

jednostek pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach uprzejmie zaprasza na szkolenie z zakresu zamówień publicznych, które odbędzie się 24 czerwca 2010 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.

Szkolenie poprowadzi Pan Tomasz Prządka - specjalista ds. zamówień publicznych.

Serdecznie zapraszamy


Dnia 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który został wprowadzony do kalendarza uchwałą Sejmu RP z dnia 24 maja 2004 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach zorganizowało w dniu 26.05.2010r. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem - Powiatowy Dzień Rodziny.

Dzięki gościnności Pani Bożeny Wasilewskiej – Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej uroczystość odbyła się w siedzibie Warsztatów.

Uroczystość rozpoczęła Pani Teresa Flak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, która powitała zaproszonych gości: rodziny zastępcze wraz z dziećmi oraz Pana Jarosława Żaczka – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Panią Silvettę Szczepaniak – Przewodniczącą Rady Powiatu Pana Krzysztofa Uznańskiego – Wicestarostę Ryckiego, w Rykach i Panią Małgorzatę Grzechnik – Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Pani Teresa Flak przybliżyła ideę rodzicielstwa zastępczego i podkreśliła jak ważną rolę w społeczeństwie spełniają rodziny zastępcze.

Spotkanie uświetnił występ uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach pod kierunkiem Pani Bożeny Wasilewskiej oraz dziecięcego zespołu Tanecznego „Rytm” z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach pod kierunkiem Pani Donaty Jurzysty i dwoje solistów również z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach pod kierunkiem Pani Anny Wojdat a także solistka Marta Zakrzewska.

W uroczystość aktywnie włączyły się zaproszone dzieci, które zaprezentowały swoje umiejętność artystyczne poprzez śpiew i grę na instrumencie klawiszowym.

Wicestarosta Rycki Pan Krzysztof Uznański złożył życzenia rodzinom zastępczym i wraz z Panią Dyrektor PCPR w Rykach Teresą Flak wręczyli jako podziękowanie za trud włożony w wychowanie dzieci okolicznościowe dyplomy oraz kwiaty a najmłodsi otrzymali drobne upominki za uczestnictwo w uroczystości.

Następnie Pan Poseł Jarosław Żaczek złożył życzenia rodzinom zastępczym oraz odniósł się do tematyki pieczy zastępczej w aspekcie ustawodawstwa.

Po części artystycznej oraz poczęstunku dorośli mieli możliwość zapoznania się z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zwiedzenia bazy lokalowej, natomiast dzieci uczestniczyły w grach i zabawach na świeżym powietrzu pod kierunkiem pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Święto Rodzicielstwa Zastępczego jest raz w roku, natomiast przez cały rok należy pamiętać o dzieciach, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez rodziców biologicznych i potrzebują innych zastępczych form opieki.


AKCJA POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYCH POWODZIĄ
Szkolne Koło Wolontariatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach przy współpracy z Dyrekcją Szkoły i Gronem Pedagogicznym organizuje akcję pomocy osobom dotkniętym powodzią.
Więcej informacji na stronie: www.ryki.powiat.pl

"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"

Jan Paweł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

ma zaszczyt zaprosić

Rodziny Zastępcze wraz z dziećmi

na uroczystość z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

POWIATOWY DZIEŃ RODZINY

w dniu 26 maja 2010 r. o godz. 15:00

w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach,

ul Wyczółkowskiego 12


WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Czynna od godz. 8:00 - 14:30

"Sprzęt został ufundowany przez Caritas Diecezji Siedleckiej"

Kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej,

ul. Rynek 12

08 - 530 Dęblin

Pokój nr 9

Telefon: 81 883 02 16


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od stycznia 2009 roku na stronach internetowych Wydziału Polityki Społecznej pod hasłem "przemoc w rodzinie" (www.lublin.uw.gov.pl) znajdą Państwo informacje na temat:

 • Centrum Informacyjnego dla Ofiar Przestępstw i Wykroczeń - tel. 987. Jest to bezpłatny całodobowy numer telefonu, pod którym można dzwonić z terenu całego województwa. Zadaniem Centrum jest udzielenie informacji na temat instytucji i organizacji świadczących pomoc osobom poszkodowanym w wyniku przemocy.
 • Bazy teleadresowej instytucji udzielających pomocy ofiarom przemocy.
 • Ośrodków interwencji kryzysowej działających na terenie województwa lubelskiego.
 • Ośrodków realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
 • Telefonów zaufania.
 • Aktów prawnych.

Trwa kolejna edycja programu aKuKu dla dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
Program a KuKu realizowany przez Fundację Oriflame Dzieciom i Fundację Przyjaciółka to program pomocy dzieciom z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
Podjęta akcja ma charakter długofalowy i zakłada spełnianie potrzeb i marzeń dzieci. Program aKuKu to szansa na poszerzanie ich horyzontów i zainteresowań, na pozytywne spojrzenie na świat i swoje perspektywy.
Więcej informacji na stronie: http://www.wps.lublin.uw.gov.pl/akuku.html

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

Napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość ...

życzy

Dyrektor i pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach uprzejmie informuje, iż w dniu

1 kwietnia 2010 r. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ będzie nieczynny.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach w ramach akcji pomocowej ofiarom przestępstw zorganizowało w dniu 25 lutego 2010r. spotkanie z przedstawicielami prokuratury, sądu, kuratorów, policji, pracowników socjalnych i pracowników PCPR. Spotkanie poprowadziła Hanna Dobek prokurator rejonowy w Rykach, która m.in. przedstawiła informacje o najczęściej popełnianych przestępstwach na terenie powiatu ryckiego. Najczęściej odnotowanymi przestępstwami jest przemoc domowa, znęcanie się fizyczne i psychiczne oraz molestowania. większości przypadków sprawcy są pod wpływem alkoholu. Ich ofiarami są najczęściej kobiety i dzieci. To właśnie wokół nich skupiła się dalsza część spotkania, w trakcie, której zarówno prokurator H. Dobek jak i przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Rykach poinformowali jakie są procedury postępowania w momencie zgłoszenia przestępstwa przez ofiarę. Przedstawiciel policji szerzej omówił kwestie tzw. Niebieskie Karty. Składa się ona z dwóch części, które posiadają funkcjonariusze Policji podczas interwencji dotyczącej przemocy domowej:

 • Karta A, w której dokumentuje się zgłoszoną sytuację i co zastano na miejscu, a także jakie działania podjęto,
 • Karta B opisuje się najważniejsze przestępstwa związane z przemocą domową oraz dane teleadresowe instytucji i organizacji pozarządowych, do których ofiara może się zwracać o pomoc.
Kartę A, wypełnia interweniujący funkcjonariusz na miejscu zdarzenia w obecności sprawcy. Stanowi ona zapis faktu interwencji związanej z przemocą i może stanowić dowód w postępowaniu procesowym w sytuacji gdy ofiara postanowi złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Po interwencji kartę należy przekazać oficerowi dyżurnemu jednostki. Na podstawie tej karty właściwy funkcjonariusz dzielnicowy ma obowiązek w ciągu siedmiu dni odwiedzić rodzinę i przeprowadzić wywiad środowiskowy, a następnie monitorować sytuację odwiedzając dany adres nie rzadziej niż co miesiąc.
Często zdarza się, że ofiara pod naciskiem sprawcy nie składa zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, wycofuje zarzuty, odwołuje lub zmienia zeznania albo całkowicie odmawia ich składania i współpracy z policją. Policja może wszcząć postępowania w tej sprawie jedynie na wniosek osoby pokrzywdzonej. Bardzo istotny jest fakt, że nie ma możliwości wycofania ani zmiany informacji zawartych w karcie A nawet na wniosek osoby pokrzywdzonej.
Prowadząca spotkanie prokurator rejonowa, uczuliła pracowników socjalnych, którzy często wizytują rodziny na terenie powiatu ryckiego, aby zwracali uwagę na wszystkie dziwne, niepokojące zachowania wśród członków owych rodzin. Nietypowych zachowań nie można bagatelizować. Oczywiście nie muszą one oznaczać, że dzieje się coś złego, ale mogą też być przesłanką do tego by podejrzewać, że dana osoba jest ofiarą przemocy. W Polsce nadal do rzadkości należą zawiadomienia policji o przestępstwach przez świadków, osoby postronne nie uczestniczące w zajściu. Z reguły jest tak, że osobą informującą o przestępstwie jest ofiara. Jeśli ona nie zdecyduje się na zgłoszenie faktu, wówczas sprawca w większości przypadków pozostaje bezkarny.
Zaledwie kilku mieszkańców powiatu ryckiego skorzystało z porad podczas Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Nie znaczy to jednak, że takich osób na terenie powiatu nie ma. Jak zaobserwowali uczestnicy spotkania, porad znacznie częściej zasięgają sprawcy niż ofiary. Trudno stwierdzić dlaczego tak się dzieje. Większość ofiar po prostu się wstydzi przyznać do tego co dzieje się w ich domach czy najbliższym otoczeniu.
Choć Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw dobiegł końca, jednak osoby nie zostały pozostawione same sobie. Ofiary przemocy przez cały rok, niezależnie od akcji, mogą szukać pomocy w Punkcie Interwencji Kryzysowej działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Serdecznie zapraszamy Instytucje Pomocy Społecznej oraz osoby zainteresowane
W związku z Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach serdecznie zaprasza na spotkanie z Panią Prokurator Hanną Dobek, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2010r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.
Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie przybycia (nr tel. 81 865 48 52) do dnia 24 lutego 2010r. do 15:00.


I N F O R M A C J A w dniach 22 lutego 2010r. – 28 lutego 2010r.organizowany jest T Y D Z I E Ń P O M O C Y O F I A R O M PRZESTĘPSTWW związku z tym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykachprzy ul. Wyczółkowskiego 10aw zakresie pomocy ofiarom przestępstw będzie udzielane wsparcie i pomoc psychologicznaponiedziałek, środa, piątek w godz. 7.30 – 15.30wtorek i czwartek w godz. 7.30 – 18.00

Ponadto informujemy, że na terenie Powiatu Ryckiego osoby będące ofiarami przestępstw mogą uzyskać pomoc w następujących instytucjach:

1. Prokuratura Rejonowa w Rykach ul. Karola Wojtyły 29

22 lutego 2010r. – Hanna Dobek – pok. 22 tel. 81 86-56-041 wew. 16

23 lutego 2010r. – Robert Czochra – pok. 57 tel. 81 86-56-041 wew. 25

24 lutego 2010r. – Dariusz Burek - pok. 24 tel. 81 86-56-041 wew. 18

25 lutego 2010r. – Andrzej Ciołek - pok. 56 tel. 81 86-56-041 wew. 24

26 lutego 2010r. – Arkadiusz Stańczyk - pok. 53 tel. 81 86-56-041 wew. 21

2. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stężycy przy Urzędzie Gminy ul. Plac Senatorski 1

tel. 81 866-30-38 w godz. 8.00-15.30

3. Punkt dla ofiar przemocy w rodzinie w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Paprotni

tel. 81 866-50-22

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach ul. Karola Wojtyły 29

tel. 81 86-57-170 w godz. 8.00 – 15.30


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RYKACH poszukuje chętnych osób niepełnosprawnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym w 2010 roku "Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze".

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny (81) 865 48 52. Osoba odpowiedzialna Pani Anita Gazda.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje iż dostępny jest Informator dla osób niepełnosprawnych. Znajdą tam Państwo odpowiedzi na pytania związane z problematyką niepełnosprawności. Więcej informacji na stronie http://www.niepelnosprawni.net


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach zgodnie z pismem Zarządu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Albertaz dnia 15 lipca 2009. informuje, że Towarzystwo Pomocy w ramach prowadzonej działalności charytatywnej udziela pomocy bezdomnym bądź zagrożonym bezdomnością kobietom i matkom, w tym byłym podopiecznym placówek opiekuńczo - wychowawczych. W celu realizacji założonych celów Towarzystwo prowadzi placówkę w Poniatowej przy ul. Żeromskiego 4.

W chwili obecnej Towarzystwo posiada samodzielne pokoje (z łazienką) które można przeznaczyć dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze, nie mających innych możliwości zamieszkania. Mieszkanie zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Towarzystwo Pomocy dysponuje wykwalifikowaną kadrą (np. psychologa) co roku organizuje w miarę możliwości szkolenia gastronomiczne lub florystyczne. Ponadto istnieje możliwość wykupu posiłków przez podopiecznych. Innych dodatkowych szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami podanymi niżej.

TOWARZYSTWO POMOCY im. św. BRATA ALBERTA

KOŁO LUBELSKIE

20 - 109 Lublin ul. Królewska 17/8

tel. (fax) 081-532-12-69

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.bratalbert.lublin.pl

Placówka dla kobiet i matek z dziećmi

24-320 Poniatowa ul. Żeromskiego 4

tel. 081 820 56 26

 


20 czerwca - Światowy Dzień Uchodźcy

"Choć każdy uchodźca ma własną historię,

ich wspólna opowieść byłaby historią zwycięstwa nadziei nad rozpaczą"

Antonio Guterres

 

"Uchodźca to osoba, która z uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, poglądów politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem i z powodu tych obaw nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego państwa" (Konwencja Genewska z 1951r.)

Temat Światowego Dnia Uchodźcy zachęca do szczególnej refleksji nad niepokojącym problemem wyłączenia uchodźców spod systemu międzynarodowej ochrony praw człowieka. Oby ten dzień mógł stać się okazją do uwrażliwienia opinii publicznej na potrzeby i problemy, jak również na pozytywne możliwości rodzin migrujących.

Życzymy wszystkim uchodźcom, aby znaleźli w Polsce swoje cele życiowe, realizowali wyznaczone plany i zamierzenia, znaleźli pracę i sens życia, aby dzieci uchodźców poprzez naukę i zdobywaną wiedzę były dumą swoich rodziców.

Dyrektor oraz Pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 


W dniu 9 czerwca 2009 roku o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie Rodzin Zastępczych z Powiatu Ryckiego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W uroczystości gościnnie wystąpił zespół taneczny z Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Rykach. Podczas spotkania wręczono okolicznościowe dyplomy rodzinom zastępczym. W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Powiatu Ryckiego Krzysztof Uznański oraz pracownicy PCPR w Rykach.

więcej>>


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin. więcej»


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach informuje, iż realizuje w roku 2009 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze” więcej»