Komunikat - Aktywny Samorząd 2019r.

Komunikat dot. przyjmowania wniosków MODUŁ I i II  programu "Aktywny Samorząd" w 2019r.

Informujemy, że nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową  MODUŁ I rozpocznie się od 15 lipca 2019r.
Trwa również nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym MODUŁ II.


Termin przyjmowania wniosków w ramach MODUŁU I  od 15.07.2019r. do 31.08.2019r.
Termin przyjmowania wniosków w ramach MODUŁU II  do 10.10.2019r.
Za datą złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do PCPR w Rykach, w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.


Aktualne wnioski dot. Modułu I oraz Modułu II wraz załącznikami można pobrać w tut. Centrum oraz na stronie internetowej PCPR - w zakładce Aktywny Samorząd.