Dlaczego rodzina ? - debata w LUW

Debata „Dlaczego rodzina zastępcza?”

W dniu 22.05.2019r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się Debata „Dlaczego rodzina zastępcza?”

Propagowanie rodzicielstwa zastępczego ma na celu podniesienie rangi społecznej tej formy rodzicielstwa i stworzenie wokół niego przyjaznej atmosfery. Oczywiste jest, że podjęcie się roli rodziców zastępczych wiąże się z ogromną pracą.

W uroczystości uczestniczyła delegacja z Powiatu Ryckiego Pani Monika Kośmińska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Rykach, Pani Teresa Flak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach a także Państwo Zofia i Roman Jońscy oraz Grażyna i Mieczysław Jakubcowie - spokrewnione rodziny zastępcze.  

Podczas debaty uczestnicy mogli dowiedzieć się jak istotna jest rola rodzin zastępczych. Głównym organizatorem spotkania był marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, a swoim patronatem objęła ją para prezydencka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, przedstawiciele instytucji publicznych i samorządowych do spraw rodzin. Najliczniejszą grupę stanowili członkowie rodzin zastępczych.

W ramach podziękowania rodzice zastępczy otrzymali wyróżnienia i kwiaty oraz zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie, a formacja tańca towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA zatańczyła m. in. walca angielskiego i inne tańce towarzyskie. Następnie odbył się panel dyskusyjny, podczas którego rozmawiano m.in. na temat psychologicznych aspektów opieki nad dziećmi pozbawionymi rodziny biologicznej.