XIX edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Informujemy, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła  XIX edycję Programów Stypendiów Pomostowych.

Jest to program dla tegorocznych maturzystów m.in. z rodzin zastępczych, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 - są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

- pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.

- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 punktów. (Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu)

oraz spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie.

W ramach programu można uzyskać stypendium na I rok studiów w wysokości  5 000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Na kolejnych latach studiów pomoc w ramach

Dokładne terminy uruchomienia i zamknięcia rekrutacji on-line oraz dosyłania dokumentów podane zostaną, z uwagi na zmieniającą się w czasie sytuację epidemiologiczną w kraju, w drugiej połowie maja 2020 r.

Szczegółowe informacje dot. warunków ubiegania się o stypendia na stronie: www. stypendia-pomostowe.pl

Przed złożeniem wniosku należy uważnie przeczytać Regulamin. Do wypełnienia formularzy należy zgromadzić niezbędne dokumenty:

Maturzyści pochodzący z rodzin wielodzietnych lub rodzin zastępczych, bądź placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka) (segment IC):

  • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy),
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
  • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
  • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, ewentualne dopłaty bezpośrednie dla rolników, odcinki rent/emerytur),
  • jeśli jesteś wychowankiem rodziny zastępczej lub państwowego domu dziecka – zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  • jeśli jesteś członkiem rodziny wielodzietnej: odpisy lub kopie aktów urodzenia Twojego rodzeństwa, które nie jest objęte obowiązkiem szkolnym; kopię legitymacji szkolnej  – jeśli rodzeństwo się uczy i nie ukończyło 21 lat; zaświadczenie z uczelni z informacją o trybie i roku studiów – gdy rodzeństwo kontynuuje naukę na studiach stacjonarnych i w bieżącym roku nie ukończyło 25 lat

Kontakt

  • Odpowiedź na pytania czy wątpliwości, dotyczące stypendiów na I rok studiów można uzyskać pisząc na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uwaga! Nie ma odpowiedzi na wiadomości niepodpisane imieniem i nazwiskiem.

  • Adres korespondencyjny:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź

  • Telefon: 42 632 59 91, 42 631 95 58