Informacja dot. zakazu bezpośredniej obsługi petentów

Informujemy, że od dnia 31 marca na okres do 17 kwietnia 2020 r. Dyrektor PCPR w Rykach przedłużył zakaz bezpośredniej obsługi petentów w tut. Centrum.

Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, pocztą elektroniczną oraz poprzez -usługi, w tym elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP, jak również drogą elektroniczną.

W sprawach niecierpiących zwłoki, w wypadkach wyjątkowych, dopuszcza się bezpośrednią obsługę klienta po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach oraz uznaniu przez pracownika konieczności osobistego stawiennictwa klienta i uzgodnieniu terminu wizyty co do dnia i godziny.

W okresie od 31 marca do 17 kwietnia 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach  prowadzi obsługę od 7.30 do 14.00.

Pomoc w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego udzielana będzie w formie rozmowy telefonicznej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18.00.